הסכם עבודה


שנערך ונחתם ב............. ביום  .......................... לחודש .................... שנת ............


בין


".................. "  עמותה  רשומה כדין בישראל מרחוב ..............., ירושלים  שתיקרא להלן "העמותה",


  לבין


..................... נושא/ת  ת"ז מס' ..........................   מרחוב   ...................   שייקרא להלן ה"עובד".

העמותה מקבלת את העובד לעבודה במסגרתה והעובד מסכים להתקבל בעמותה.

 

1. תפקידו של העובד יהיה .......................... בפרוייקט ............................... תחת האחריות המקצועית של .................................,  ו/או נציגו/ה.

2. תיאור מפורט של התפקיד יופיע בנספח א' בהסכם זה  או כפי שייקבע מעת לעת ע"י הנהלת העמותה.

3. תקופת העבודה לפי הסכם זה החל מיום  ............. ועד ליום   .............. ועד בכלל.
3.1  מתוך תקופת העבודה המוסכמת בסעיף 3, תקופת הנסיון של העובד תהיה 6 חודשים מיום תחילת העבודה.
3.2  במהלך השנה הראשונה בעבודה יהיו רשאים העמותה והעובד להפסיק את העבודה בכל עת עם הודעה מוקדמת בכתב של 1 יום לכל חודש עבודה.
3.3  תוקפו של הסכם זה יוארך לשנה נוספת, וכן הלאה, ע"י הודעת העמותה בכתב על כך  אלא אם כן הודיעה העמותה לעובד על רצונה להפסיק את ההסכם ו/או לשנות מתנאיו בהודעה בכתב עפ"י החוק .
3.4  על אף האמור לעיל בסעיף 3 רשאים הן העובד והן העמותה להפסיק עבודתו בכל עת וע"י מתן הודעה מוקדמת בכתב , עפ"י החוק.
3.5  חובת הודעה מוקדמת חלה הן על העמותה  והן על העובד . אם העמותה פיטרה, או העובד חדל לעבוד, ולא התקבלה הודעה מוקדמת ישולם פיצוי בסכום השווה לשכר הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.
3.6   הופסקה או תמה עבודתו, מתחייב העובד להעביר את תפקידו בצורה מסודרת, וכן למסור לעמותה את כל המסמכים, המידע וכל חומר אחר שהגיע אליו או הוכן על ידו בקשר לעבודתו, עד להפסקת העבודה בעמותה.

4. תנאי העסקתו של העובד בעמותה יהיו כדלקמן:
א. העובד יועסק עפ"י שעות. עד למסגרת חודשית של .................. שעות. שכר העבודה לכל שעת עבודה ישולם עפ"י תעריף העמותה ויעודכן מפעם לפעם על ידי העמותה.בתאריך ................. השכר הכולל לשעת עבודה הינו ............ש"ח. 
ב.   מספר שעות העבודה בפועל של העובד יהיו על פי קביעת האחראי/ת המקצועי/ת כאשר 184 שעות עבודה לחודש נחשבות למשרה מלאה.
ג.  העובד יהיה זכאי לתשלום בגין היעדרות מהעבודה מחמת מחלה באישור של רופא עפ"י החוק.
זכות זו ניתנת לצבירה במשך כל תקופת עבודתו של העובד בעמותה,  עד למקסימום של 90 ימים אולם  אין  פדיון שעות מחלה בלתי מנוצלים בעת סיום יחסי עובד מעביד.
ד.  העובד יהיה זכאי לחופשה שנתית עפ"י נוהלי העמותה.    על העובד לנצל לפחות מחצית  משעות החופשה העומדות לרשותו בשנה.
בכל תקופת  עבודתו לא יהיה זכאי העובד לפדיון ימי חופשה אלא לניצולם בלבד.
ה. העובד יהיה זכאי לדמי הבראה בשיעור שנתי של 6 עד 12 ימי הבראה לפי     התעריף המקובל בהנהלת העמותה ובאופן יחסי לשעת עבודתו בפועל.
ו. העובד יהיה זכאי לקצובת נסיעה בתחבורה הציבורית עפ"י דיווח, בכל מקרה לא תעלה הקצובה על עלות כרטיס "חודשי חופשי".
ז. פרט לתנאי שכר שפורט בסעיף 4 (א' עד ו') לא יהיה זכאי העובד לכל תשלום אחר ו/או נוסף מכל מין וסוג.
ח. (א) מוסכם בזה בין הצדדים, והעובד מצהיר בזה כי מאחר וטיב העבודה משתנה מפעם לפעם לפי צרכי העמותה וכי יתכן כי העמותה לא תוכל לספק לעובד רצף עבודה, לפיכך תהיה רשאית העמותה לקבוע כי יהיו פסקי זמן שונים  במהלך העבודה לתקופות שונות והכל לפי צרכי העבודה.
(ב) העמותה תודיע לעובד מראש על כל הפסקה שתהיה כאמור לעיל.
(ג) העובד יהא רשאי לסרב לקבל את הודעת העמותה, ואז יחשב הדבר כאילו פוטר מעבודתו.
(ד) בחר העובד להמתין כאמור לעיל כי אז לא יהא זכאי העובד לתשלום כל שהוא בגין תקופת ההמתנה.
ט.   העמותה תהיה רשאית לנכות ו/או לקזז משכרו של העובד, מבלי שיהא צורך במתן הודעה מראש או בכתב על כך, כל סכום ששולם לו ע"י העמותה בגלל טעות או ליקוי.

5. לאחר שנת עבודה, רשאי העובד להצטרף לתכנית בטוח מנהלים  / או  קרן  פנסיה.
א.  העמותה תפריש לקופת גמל (כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה) במסגרת  ביטוח מנהלים, או קרן פנסיה סכום השווה ל - 13.33% מהמשכורת הכוללת החודשית המשולמת והעובד יפריש על חשבונו הוא סכום השווה ל– 5%- 7% ממשכורת זו.    העובד מסכים בזה  כי העמותה תנכה משכרו 5%-7% אלה.
למען הסר ספק מובהר בזאת שבשום מקרה לא תעלה הפרשת המעביד על 13.33%   מהשכר הכולל של אותו חודש.
5% - 7%  מתוך 13.33% שהעמותה מפרישה כאמור והפרשת העובד בשיעור של – 5% - 7% יחד  עם הפרשי הצמדה ורווחים על אותן הפרשות, ובניכוי עמלות חברת הבטוח, או קרן הפנסיה ישמשו ככספי תגמולים לטובת העובד.
יתרת ה- 8.33% מתוך הפרשות העמותה, יחד עם הפרשי הצמדה ורווחים על אותן הפרשות, ישמשו לכיסוי פיצויי הפיטורין שיגיעו לעובד במקרה של פיטורין וזאת בהתאם לחוק פיצויי פיטורין תשכ"ג - 1963.
ב.  הפוליסה תהיה בבעלות העמותה כל עוד הינה המעביד של העובד והוא           והעמותה ישאו בתשלומים בגין הפוליסה.
ג.   התשלומים לקופת גמל כאמור בס"ק (א) לעיל יבואו במקום פיצויי פיטורין בהתאם לחוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג - 1963.
ד. עם הפסקת עבודתו עקב סיומו של הסכם זה מכל סיבה שהיא ופרישתו המוחלטת מן העמותה יהיה  העובד או שאיריו זכאים לקבל את הבעלות בפוליסת ביטוח המנהלים, או קרן הפנסיה או חלק ממנה, בכפוף לחוק פיצוי פיטורין - תשכ"ג 1963 ובכפוף להחלטת הנהלת העמותה לגבי חלק המעביד  בתגמולים.
ה.  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אם בתקופת עבודתו של העובד או בסיומה הסכומים אותם הפרישה העמותה בגין פיצויי פיטורין ביחד עם הפרשי ההצמדה והרווחים על אותם הפרשות יהיה גדול מסכום פיצויי הפיטורין אשר מגיעים לו עפ"י חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג  - 1963, אין להעביר הפרש זה לתגמולים וכי הוא שייך לעמותה והעמותה תביא אותו בחשבון בעת תשלום ההפרשות בגין  פיצויים או בעת תשלום הפיצויים עם הפסקת עבודתו.

6. מלבד האמור בהסכם זה ובכפוף לכך, תחולנה על העובד במשך תקופת ההעסקה הוראות תקנות שרות של העמותה.

7. העובד מתחייב לבצע עבודתו במסירות ובנאמנות, למלא אחר כל ההוראות הקשורות במילוי תפקידו כפי שתינתנה לו ע"י הנהלת העמותה או ע"י כל אדם אחר שהוסמך לכך ע"י הנהלת העמותה, ולהקפיד על מילוי הנהלים, סדרי עבודה וזמני העבודה כמקובל בעמותה ובהתאם להוראות ההנהלה.

8. העובד מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל ידיעה שתגיע אליו במהלך העבודה ו/או בקשר אליה, והוא לא יהיה רשאי לפרסם ו/או למסור לאחר ו/או לאחרים פרטים ו/או נתונים על עניינים הקשורים בעבודה, וכן לא יעשה שימוש בדרך כלשהי בחומר ובידיעות שיגיעו לידיעתו ולרשותו במסגרת עבודתו, מבלי לקבל את הסכמת העמותה מראש ובכתב.

9. במשך עבודתו בעמותה, העובד אינו רשאי לעסוק בעבודה נוספת אלא לאחר קבלת אישור בכתב מהנהלת העמותה.

10. העובד מתחייב להודיע לעמותה, מיד וללא דיחוי, על כל ענין או נושא אשר לגביהם יש לו עניין אישי ו/או העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם תפקידיו בעמותה.

11. העובד יעבור בדיקות רפואיות בהתאם לדרישות העמותה, וימסור מידע מלא על מצב בריאותו ככל שיידרש.

12.  על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, תהיה רשאית העמותה להביא הסכם זה לידי גמר ולהפסקת עבודתו של העובד לאלתר ללא הודעה מוקדמת, עם או בלי תשלום פיצויי פיטורין הכל לפי שקול דעתה הבלעדי בכל אחד מהמקרים הבאים:
(א)  עבר העובד עבירה פלילית, אשר לדעת העמותה פוסלת אותו מלהמשיך ולעבוד  עבורה.
(ב)  הפר את המשמעת במקום העבודה באופן חמור.

13. עבר עובד עבירה פלילית שיש עמה קלון וטרם ניתן פסק דין סופי בענינו, או טרם הוגש כתב אישום נגדו, תהיה רשאית העמותה, עפ"י החלטת ועדת הביצוע שלה להשעות את העובד מעבודתו עד לסיום משפטו ללא תשלום שכר או תמורה אחרת כל שהיא בגין תקופת ההשעיה.

14. כל שינוי בהוראות הסכם זה יעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים.

15.  העובד מצהיר כי ידוע לו שהעמותה הינה מעבידתו היחידה במסגרת הסכם זה, ועל כן אין לו ולא יהיו לו זכויות או תביעות כלפי עירית ירושלים ו/או משרד העבודה והרווחה ו/או כל גוף אחר הקשור בעמותה בדרך כלשהי בכל הנוגע לעבודתו בעמותה.

16. כל הודעה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל חוק תשלח בדואר רשום לפי הכתובות שבראש ההסכם, ותחשב כאילו נתקבלה תוך 72  שעות מעת שנשלחה.
 
                                         ולראיה באנו על החתום

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים