כתב סילוק

כתב סילוק כללי

אני הח"מ מצהיר ומאשר , כי עם סיום עבודתי בחברת ___________________      (להלן: "החברה"), קיבלתי את התשלומים להלן:

  1. תשלום פיצויי פיטורים בשיעור של ______________ ש"ח, המהווה סילוק מלא ומוחלט של כל כספי הפיצויים המגיעים לי כחוק בגין תקופת עבודתי בחברה, ובכך נפרע וסולק מלוא חוב החברה כלפי לתשלום פיצויי פיטורים.
  2. פיצוי בגין הודעה מוקדמת בשיעור של ______ש"ח, עבור ___ימי הודעה מוקדמת. פיצוי זה מהווה את מלוא התשלום המגיע לי בגין הודעה מוקדמת ע"פ הדין.
  3. פדיון חופשה בשיעור של _____ש"ח בגין ____ימי חופשה שנתית שלא נוצלו במהלך תקופת עבודתי. תשלום זה מהווה סילוק מוחלט ומלא של פדיון החופשה המגיע לי על פי חוק.
  4. תשלום דמי הבראה בשיעור של _______ בגין ____ימי הבראה להם אני זכאי על פי הדין.


אני מאשר כי תשלומים אלו מהווים סילוק מלא ומוחלט של מלוא חוב החברה כלפי, וכי אין לי ולא תהיינה לי תביעות או טענות כלשהן בקשר לתשלומים המפורטים, בגין תקופת עבודתי בחברה.

ולראייה באתי על החתום:

תאריך: __________                                                    חתימה: __________

 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים