התחייבות לשמירת סודיות

התחייבות לשמירת סודיות

 

אני הח"מ ____________ העובד בחברת ________(להלן: "החברה" )

 

מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

 

  1. כי אשמור בסודיות גמורה ומוחלטת כל מידע סודי שהגיע ו/או יגיע לידיעתי במהלך עבודתי בחברה, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מידע הניתן בעניין לקוחות החברה, מידע על עובדים המועסקים ע"י לקוחות החברה ונתוני השכר שלהם, מידע על פעולותיה העסקיות של החברה, היקפה, זהות הגורמים עמה התקשרה ו/או תתקשר וכל עניין אחר שיש לו השלכה על החברה, כל עוד אהיה מועסק על ידי החברה וכן ללא הגבלת זמן לאחר שאחדל לעבוד בחברה מסיבה כלשהי, אלא אם כן יהיה המידע לנחלת הכלל.
  2. אני מאשר כי ברור וידוע לי כי מסירת מידע בעניין לקוחות החברה ועובדי לקוחות החברה מהווה עבירה על החוק, וכי הפרת ההתחייבויות המפורטות בסעיף 1 לעיל עלולה להביא לנקיטת הצעדים המשפטיים העומדים לרשות החברה.


______________             _______________

תאריך                           חתימת העובד

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים