ענף הניקיון

צו הרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה - 19.9.79

תחולה

הוראות ההסכם יחולו על כל העובדים בניקיון ומעבידיהם בישראל במפעלי ניקיון ותחזוקה, למעט עובדים שתנאי עבודתם הוסדרו או יוסדרו בהסכמים קיבוציים ומעבידיהם ולמעט עובדי חברת "המשקם" לתעסוקת קשישים ובעלי כושר גופני מוגבל בע"מ.

הגדרת עובד

עובד חודשי – עובד שלפי המוסכם בינו לבין המעסיק שכרו משולם על בסיס של חודש או תקופה ארוכה מזו.

עובד יומי – כל עובד שאינו חודשי לרבות עובד חלקי ועובד לפי שעות.

כל עובד המתקבל לעבודה נחשב כעובד בניסיון במשך 6 חודשים הראשונים מיום כניסתו לעבודה.

בתקופת הניסיון ניתן לפטר עובד בהודעה מוקדמת בכתב של יום לכל חודש עבודה תקופת ההודעה המוקדמת הנ"ל חלה גם על עובד המתפטר.

בתקופת הניסיון ישולמו כל התנאים הסוציאליים המתחייבים לפי ההסכם.

נשאר עובד לעבוד לאחר תקופת הניסיון, ייהנה מכל הזכויות הנובעות מההסכם, מיום כניסתו לעבודה.

שכר

שכר כולל - שכר יסוד בצרוף תוספת יוקר, להוציא שעות נוספות, תוספת ותק, תוספת משפחה, פרמיות, מענקים וכד'.

במשרדים: לפי הקבוע בצו.

בבתי חולים : במרפאות ובמעבדות רפואיות וכן גם בדירות מגורים בהן עבודת הניקיון מבוצעת באמצעות קבלנים, תחול תוספת של 10% על המחירים הנקובים לגבי ניקוי משרדים.

עבודות מיוחדות: עבור עבודות מיוחדות בניקיון, אחרי שיפוץ או צביעה או סיוד בבניין וכן גם עבור עבודה לא רצופה (יום עבודה מפוצל, בהפסקה של שעתיים לפחות) לפי דרישת המעסיק – תשולם תוספת בשיעור של 10% לשכר הנ"ל.

לא יפחת שכרו של עובד חלקי משכר של 3 שעות.

חשבון המשכורת

עם תשלום השכר חייב המעסיק לתת לכל עובד תלוש משכורת, עם פירוט מלא של כל רכיבי השכר.

שעות עבודה רגילות

יום העבודה הרגיל בימים א'-ה' בשבוע הוא בן 8 שעות עבודה ליום ו- 45 שעות בשבוע.

בימי שישי יעבדו העובדים 7 שעות ביום בתשלום של 8 שעות, בתנאי שהעבודה תסתיים לפחות שעה לפני כניסת השבת.

ביום שלפני פורים, וביום שלפני יום העצמאות: 7 שעות בשכר של 8 שעות, בתנאי שהעבודה תסתיים לפחות שעה לפני צאת הכוכבים.

בערבי שביעי של פסח, ראש השנה, סוכות שמחת תורה: 6 שעות בשכר של 8 שעות, ובתנאי שהעבודה תסתיים לפחות 3 שעות לפני כניסת החג.

בערב פסח ובערב יום כיפור יעבדו 5 שעות ביום בתשלום של 8 שעות ובתנאי שהעבודה תסתיים 3 שעות לפחות לפני כניסת החג.

שעות נוספות

במקרה שלדעת המעסיק יש הכרח בעבודת שעות נוספות, חייבים העובדים להיענות לתביעת ההנהלה בנדון.

התשלום עבור שעות נוספות יהיה לפי החוק.

עבור עבודה במשמרת לילה בין השעות 22.00- 6.00 בבוקר תשולם תוספת לפי החוק.

סדרי עבודה ומשמעת

על העובד לבצע עבודתו לפי הסדר שנקבע על ידי המעסיק ובמקום שקבע המעסיק.

אסור לעובד לאחר לעבודה, להיעדר מהעבודה, או לעזוב לפני סיום שעות העבודה, ללא הסכמת המעסיק.

אם האיחור, ההיעדרות או עזיבת העבודה כנ"ל לא היו נראים מראש (כוח עליון) על העובד להודיע להנהלה את הסיבה לכך, מיד עם בואו לעבודה. אם ההיעדרות נמשכה למעלה מיום אחד, על העובד להודיע על כך להנהלה בו ביום או, לכל המאוחר, למחרתו, בעצמו או על ידי שליח.

על איחור, היעדרות או עזיבת העבודה כנ"ל ללא סיבה מספקת - בפעם הראשונה- יוזהר העובד, בכתב, ע"י ההנהלה.

חזר העובד על כך שנית יוזהר כנ"ל, ובשלישית ניתן יהיה לפטרו ללא אזהרה נוספת.

על זכותו לפיצויים של עובד אשר פוטר לפי האמור לעיל, יתקיים דיון, בכל מקרה ומקרה בין שני הצדדים.

תוספת וותק

לעובדים תינתן תוספת וותק בשיעורים המפורטים בצו וזאת החל מהשנה השנייה לעבודתו אצל המעסיק.

העובדים אצל הקבלן, אשר הועברו מקבלן קודם, במקום עבודה זה, זכאים לתשלום תוספת וותק ולכל שאר הזכויות הנובעות מוותק, חופשה והבראה - לפי שנות עבודתם אצל הקבלנים הקודמים, להוציא פיצויי פיטורים, שאותם קיבלו העובדים מהקבלן הקודם ושחישובם יהיה מיום שהתחילו לעבוד אצל הקבלן הנוכחי.

תוספת משפחה

עובדים נשואים יקבלו תוספת בעבור אישה שאינה עובדת וכן אמהות לילדים עד לגיל 14 שהן המפרנסות היחידות במשפחה לתוספת משפחה.

תנאים סוציאליים

לשם הבטחת התנאים הסוציאליים המקובלים, על המעסיק לשלם, מידי חודש בחודשו ל"מבטחים", או לקרן מוכרת אחרת – אחוזים מהשכר הכולל של העובד לפי הפירוט דלהלן: דמי מחלה – 2.5%; תגמולים ופנסיה – 6% ו –8.3% - פיצויים.

כל הכספים הנ"ל יועברו מידי חודש בחודשו לסניף "מבטחים" במקום העבודה, או לקרן מוכרת אחרת, עם העתק להסתדרות על פי דרישתה.

חופשה

וותק

שישה ימים

חמישה ימים

 

1-2

12

10

 

3-4

13

11

 

5

14

12

 

6-8

19

17

 

9 ואילך

26

23

הבראה

וותק

מס' ימים

 

1-3

5

 

4-10

6

 

11-15

8

 

16-19

9

 

20 ואילך

10

בגדי עבודה

כל העובדים בניקיון זכאים לבגדים כדלקמן:

בעבודה מ- 4 שעות ומעלה: 2 חלוקים לנשים לשנה, מטפחת ראש לנשים לשנה, 2 זוגות מכנסיים לשנה לגברים, 2 זוגות נעליים לשנה, זוג מגפיים לשנתיים לעובדים ברטיבות מיוחדת, זוג כפפות לשימוש בכימיקלים.

בעבודה עד 4 שעות : 1 חלוק לנשים לשנה, מטפחת ראש לנשים לשנה, זוג מכנסיים לגברים לשנה, זוג מגפיים ל- 4 שנים לעובדים ברטיבות, זוג כפפות לשימוש בכימיקלים.

הנעליים תהיינה בהתאם לדרישות משרד העבודה והרווחה. בגדי העבודה הם רכושו של המעסיק ואין העובד רשאי להשתמש בהם שלא בשעות העבודה. בסיום העבודה על העובד להחזירם למעסיק. עובד שלא יעשה כן - זכאי המעסיק לנכות מהעובד את מחיר הבגדים והנעלים שהעובד לא החזיר.

חופשת חגים

המעסיק ישלם בעד 10 ימי חג בשנה ובכלל זה ה- 1 במאי, ובתנאי שעבדו בסמוך ליום החג לפניו או לאחריו.

ביטוח תאונות עבודה

כחוק.

ימי אבל

עובד קבוע, המקיים חובת ימי "שבעה", לפי דיני ישראל (במות הורים, ילדים, בן זוג, אחים ואחיות) יהיה זכאי לתשלום שכרו בעבור ימי העבודה שהפסיד העובד עקב ה"שבעה

ימי שמחה

עובד לאחר תקופת הניסיון זכאי ל-3 ימי שמחה בתשלום בעת נישואיו.

הוצאות נסיעה

לפי התעריפים המקובלים בתחבורה הציבורית.

ניכוי מיסים

בהסכמת העובד, ינכה המעביד משכרם של העובדים הנמנים על האגוד המקצועי של ההסתדרות את מסי ההסתדרות (מס אחיד) לפי הרשימה שתמסר לה על ידי נציגות העובדים ותעביר את הסכומים שנוכו על ידה לרשות לשכות המס של ההסתדרות הכללית.

המעביד ינכה משכרם של העובדים, שאינם מאורגנים בארגון עובדים דמי טיפול מקצועי- ארגוני לזכות הארגון היציג כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, בשיעור שנקבע בחוק הגנת השכר והתקנות.

פיטורים והתפטרות

פיטורים של עובדים לאחר תקופת הניסיון אפשריים רק מסיבה מספקת ובהודעה מוקדמת של יום לכל חודש עבודה.

עובד שפוטר מחמת צמצום זכותו לשוב לעבודה במקרה של קבלת עובדים, תוך 6 חודשים מיום הפיטורים.

 

       

טבלה זו ממצה את הזכויות המרכזיות המנויות בהסכם קיבוצי. עם זאת, אין בה כדי להקיף את כל הזכויות המנויות בו.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים