ענף אולמות לחתונות

 

צו הרחבה בענף אולמות לחתונות

 

תחולה

ההוראות יחולו על כל העובדים בישראל באולמות לחתונות ומסיבות למיניהן ומעבידיהם, למעט עובדים שתנאי עבודתם הוסדרו או יוסדרו בהסכמים קיבוציים ומעבידיהם.

 

הגדרת עובד

  • עובד - כל עובד מקצועי ובלתי מקצועי המתקבל לעבודה באולם.
  • עובד ארעי - כל עובד שהוזמן לעבודה יומית בשכר יומי למספר ימים מוגדר מראש.
  • עובד צמוד - כל עובד יומי ובשכר יומי, אשר זכאי לכל ימי העבודה בפועל המצויים באולם.
  • עובד חלקי - כל עובד המתקבל במפורש לעבודה חלקית שמכסת שעות העבודה היומית או ימי העבודה בשבוע פחותה משל עובד רגיל.


תקופת הניסיון של עובד בלתי מקצועי תהיה שבועיים. תקופת הניסיון של עובד מקצועי תהיה חודשיים.
בתקופת הניסיון רשאית ההנהלה לפטר ללא סיבה עם הודעה מוקדמת של יום אחד. בתקופת ההודעה המוקדמת חייב העובד המתפטר מעבודתו בתקופת הניסיון.
בתום תקופת הניסיון יחשב העובד לעובד קבוע וייהנה מכל הזכויות לפי הסכם זה מיום כניסתו לעבודה.
עובד המתקבל לעבודה חלקית לפי דרישת ההנהלה נהנה מכל הזכויות שבהסכם זה ומשכר יחסי בתוספת של 15%, אם העובד יעבוד חצי יום לפי רצונו יקבל רק 50% מהשכר המלא.
במקרה של צורך בעובדים נוספים למשרה מלאה, שמורה זכות קדימה לעובד בעבודה חלקית, במידה והוא מתאים לתפקיד.

 

הגדרת אולם

אולם לחתונות ומסיבות למיניהן.

 

זכאות לזכויות סוציאליות

לעובדים ארעיים העובדים בעבודה יומית ישלמו בעלי האולמות ל"מבטחים" לפי הפירוט שלהלן: 3.5% פנסיה, 8.33% פיצויים, 4% חופשה, 2.5% ביטוח ימי מחלה, 1% ביטוח תאונה. בנוסף ינכה המעביד 4% משכר העובד בעבור קרן הפנסיה ויעבירם למבטחים מדי חודש בחודשו.

 

חישוב הזכויות הסוציאליות

כל התשלומים בגין הזכויות הסוציאליות הכלולות בהסכם זה, כגון: חופשה, פיצויים, תגמולים, פנסיה, ימי חג, מס מקביל, ביטוח או ימי מחלה ישולמו ע"י ההנהלה על יסוד המשכורת הכוללת, לרבות תמורת כלכלה, תוספת וותק ומשפחה.

 

שעות עבודה רגילות

יום העבודה הרגיל הוא בן 8 שעות עבודה ביום. משמרת לילה היא בת 6 שעות עבודה ו- 7 שעות עבודה ביום שישי וביום שלפני חגים. לעובדים המקבלים כלכלה מלאה (3 ארוחות) תינתן שעה אחת על חשבונם לאכילה ומנוחה. עובד המקבל 2 ארוחות בלבד הזמן לארוחה הוא שלושת רבעי שעה ע"ח העובד. עובדים שאינם מקבלים כלכלה ואוכלים כריכים ועוגות לא נחשב להם זמן האוכל.

 

שעות נוספות

במקרה של צורך בשעות נוספות - יעשה הדבר לפי דרישת ההנהלה ובתיאום עם ועד העובדים. בעבור שעות נוספות ישולם כדלקמן: עבור השעתיים הראשונות – תוספת של 25% על השכר הכולל. מהשעה השלישית ואילך – תוספת של 50% על השכר הכולל. לגבי העובדים במשמרת לילה תשולמנה התוספות הנ"ל לאחר 6 שעות עבודה. לגבי עובדים המועסקים בליל הסדר או בליל ראש השנה יקבע התשלום בעד עבודה זו בהסכמים מקומיים. עובד המועסק בשבתות ובחגים יקבל תוספת תשלום בשיעור 50% כחוק על שכרו הכולל.

 

מנוחה שבועית

שבוע העבודה הוא בן 6 ימים והיום השביעי הוא יום המנוחה השבועי בן 36 שעות רצופות מבלי שינוכה ממשכורתו הכוללת של העובד והכלכלה.

 

תוספת וותק

תשולם תוספת וותק בשיעור המפורט בטבלת השכר כל שנה החל משנת העבודה השנייה ולכל שנת עבודה נוספת עד לוותק מכסימלי של 15 שנה.

 

תוספת משפחה

עובדים נשואים יקבלו תוספת בעבור אישה או בעל שאינם עובדים סכום הקבוע בהסכם לחודש.

 

שכר עבודה

תעריפי השכר מופיעים בנספח א' להסכם, ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו. תשלום השכר לעובדים היומיים יבוצע אחת לשבועיים, ולחודשיים אחת לחודש, מה-1 עד ה- 5 בחודש.

 

חופשה

וותק בשנים ימי חופשה
1-5  16
6-7  22
8  24
9 ומעלה  30

  
עובד שחלה במשך 3 ימים רצופים והמציא אישור רפואי נזקפים ימי מחלתו ע"י ימי מחלה.

עובד מפוטר או מתפטר זכאי לימי חופשה באופן יחסי לחודשי עבודתו.

מועדי חופשה ייקבעו ע"י ההנהלה.

לצמודים תחשב חופשתם בהתאם לחוק. (מספר ימי חופשה בהתאם לוותק x מספר ימי עבודה בפועל מחולק ל- 200).

 

דמי הבראה

וותק בשנים ימי הבראה
1-2  5
4-9  7
10  10
11 ומעלה  12

 
התשלום יבוצע עם צאת העובד לחופשה.

עובדים רשאים על פי דרישתם לצבור את זכותם לקבלת דמי הבראה כמספר הימים המגיעים להם במכסה שנתיים, תשלום אחת לשנה.

העובדים הצמודים יקבלו דמי הבראה יחסית למספר ימי עבודתם בשנה.

 

כלכלה

שווי הארוחות אשר יאכלו העובדים באולם יהיה כקבוע בהסכם.

 

בגדי עבודה

המעביד יספק על חשבונו כל שנה בגדי עבודה לפועלים פשוטים ולפועלי ניקיון.

עובדים יקבלו חולצה, מכנסיים, וזוג נעליים בשנה. לעובדות 2 חלוקים וזוג נעליים אחד. למלצריות – שני חלוקים.

אם ההנהלה תדרוש תלבושת אחידה עליה לספק זאת על חשבונה.

על המעסיק לקבוע מקום מיוחד להלבשה עבור העובדים.

 

חופשת חגים

עובדים במעמד קבוע יקבלו תשלום מלא בעד חופשה של 10 ימי חג: 2 ימי ראש השנה, 1יום כיפור, 2 ימי חג סוכות, 2 ימי פסח, 1 יום חג שבועות, 1 יום העצמאות. ואחד במאי.

שבתון המוכרז ע"י הממשלה דינו כדין יום חג, ולא ינוכה משכרם של העובדים או מחופשתם.

שבתון ביום הבחירות לכנסת יחשב כיום חג נוסף.

העובדים הצמודים יקבלו תשלום תמורת ימי החג לפי אחת מ-2 האפשרויות: או לקבל כספם ישירות כמו העובדים הקבועים, או לבטח את תמורת ימי החג לצמודים בקרן מבטחים ע"י הפרשה של ההנהלה של 3% משכרם הכולל מדי חודש.

 

ימי אבל

עובד שייעדר מעבודתו מחמת אבל במות: הורים, ילדים, בן זוגו, אחים אחיות, ומקים חובת אבלות (יושב "שבעה"),יהיה זכאי לתשלום מלוא שכרו ממעבידו בעבור ימים אלה, מבלי שהיעדרותו תנוכה מימי חופשה.

 

הוצאות נסיעה

כל עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי לקבל ממעסיקו השתתפות בהוצאות הנסיעה בעד כל יום עבודה בפועל בו השתמש בתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו.

הוצאות הנסיעה יקבעו לפי מחיר מוזל באוטובוס ציבורי, על יסוד כרטיס הנחה, אם קיים כרטיס הנחה שכזה.

עובד הנזקק ליותר מאוטובוס אחד כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי להשתתפות המעסיק בהוצאות הנסיעה גם בעד הנסיעה הנוספת, אם הוא חייב באוטובוס השני שלוש תחנות עירוניות נוספות לפחות כדי להגיע למקום עבודתו.

שיעור החזר ההוצאות יהיה בגבולות המוסכם בין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים וההסתדרות, ויהיה כפוף לשינויים שיחולו במחירי הנסיעה בתחבורה הציבורית.

הנהלת האולם תעשה סידורים מתאימים להסעת העובדים הביתה הגרים בריחוק מהאולם, המסיימים יום עבודתם בלילה לאחר הפסקת שרות האוטובוסים או שרות המוניות.

 

ביטוח מחלה

המעסיק ישלם ל"מבטחים" 2.5% משכר העבודה של העובד. תשלומים אלה יקנו לעובד דמי מחלה בהתאם לתקנות "מבטחים".

בעת מחלתו של העובד ישולמו ע"י המעסיק ל"מבטחים" כל התנאים הסוציאליים המפורטים בהסכם.

 

קרן פנסיה ותגמולים

הנהלת האולם תפריש לקופת תגמולים וקרן הפנסיה של "מבטחים" 3.5% נטו (לאחר הניכוי לביטוח לאומי) מהשכר הכולל, ותמורת כלכלה. כן תנכה ההנהלה 4% מהשכר הכולל של העובדים (לאחר הניכוי לביטוח לאומי) ותעבירו ל"מבטחים".

 

פיטורים והתפטרות

פטורי עובדים ייעשו רק מסיבה מספקת ובהודעה מוקדמת של שבועיים בכתב לעובד. גם עובד המתפטר חייב במתן הודעה מוקדמת כנ"ל. צמצום בעבודה נחשב כסיבה מספקת לפיטורים.

הודעת פיטורים או התפטרות תינתן רק ב 1 או ב 15 לחודש.

עובד שפוטר מחמת צמצומים ולא מצא מקום עבודה קבוע אחר, ייהנה למשך תקופה של 6 חודשים מיום פיטוריו מזכות קדימה בעבודתו הקודמת.

פיטורים בגלל צמצום בעבודה יעשו לפי ותק העובד ומצבו הסוציאלי.

במקרה של מעשים פליליים מצד העובד רשאי המעסיק להפסיק את עבודתו של העובד.

 

שיעור הפיצויים

שיעור הפיצויים להם יהיה זכאי העובד יהיו כדלקמן: במקרה של פטורי עובד ללא אשמתו ואשר עבד לפחות חצי שנה במקום העבודה או במקרה של התפטרות עובד שעבד במקום העבודה חצי שנה לפחות, אשר אינו יכול להמשיך בעבודתו, והמביא אישור רפואי על כך, או עובד המתפטר לאחר גיל 60, או יוצא להתיישבות באישור מוסד התיישבותי מוסמך, יהיה העובד בכל המקרים הללו זכאי לקבל פיצויים כדלקמן:

בעד התקופה של עד ה- 1.1.64 שבועיים לשנה לפי משכורת אחרונה. לאחר ה- 1.1.64 לקבועים - חודש ימים לשנה, ולצמודים - יבטחו את הפיצויים במבטחים ע"י הפקדה חודשית של 8.33% על המשכורת הכוללת של העובד.

פיצויי פיטורים כנ"ל ישולמו במקרה של מות העובד לאלמנתו או לילדיו שהיו תלויים בו.

 

ניכוי מס ארגון

בעל האולם ינכה מכל העובדים חברי ההסתדרות לפי רשימה שתוגש ע"י לשכת המס של ההסתדרות את התשלום עבור מס אחיד להסתדרות ויעבירם מדי חודש בחודשו ללשכת המס של ההסתדרות. כמו כן, ינוכה 1% מס ארגון מעובדים בלתי מאורגנים אשר יועבר ללשכת המס של ההסתדרות.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים