ענף הדפוס

צו הרחבה לתעשיית הדפוס על ענפיו הכריכה, תעשיית לוחות האופסט והצינקוגרפיה – למעסיקים יותר מ- 20 עובדים

 

תחולה

ההוראות האמורות יחולו על כל העובדים בישראל בתעשית הדפוס על כלענפיו ומקצועותיו, בכריכיה וכל שיטת דפוס אחרת, לרבות כל המועסקים בפוטוליטו, בצילום, הפרדת צבעים, סדר צילום, מעתיקי לוחות אופסט, ליטוגרפיה, בלט, אופסט, משי לרבות העובדים המועסקים בשירותים ומעבידיהם של כל אלה, במפעלים שמועסקים בהם יותרמ- 20 עובדים, למעט: עובדי המשק"ם לתעסוקת קשישים ובעלי כושר גופני מוגבל בע"מ; עובדים עם מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר המדינהמשתתף באחזקתם; עובדים שתנאי עבודתם הוסדרו או יוסדרו בהסכמים קיבוציים ומעבידיהם.

   

הגדרת  עובד

עובד - כל עובד במפעל, ללא הבדל תפקיד או מקצוע, פרט לנוער עובד.

נוער עובד - נער מגיל 14 עד 18 (ראהצו הרחבהלחניכים בענף הדפוס וחוקעבודת נוער).

עובד יומי - עובד המקבל שכריומי.

עובד חודשי - עובד המקבל משכורתחודשית.

עובד בלתי מקצועי - עובד בלתי מקצועי המוגדר ככזה על ידי שרות התעסוקה.

עובד מקצועי - עובד המועסק באחד המקצועות בדפוס על כל ענפיווכריכה.

   

שכר כולל

שכר יסוד, תוספת יוקר, תוספת ותק, תוספת משפחה, תוספת מקצועית ומחלקתית וכל תשלום אחר מוסכם על ידי הצדדים להוציא תשלום בעד שעות נוספות ופרמיות.

   

שכר משולב

שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת בעד אישה, פרט למקרים בהם נאמר אחרת, בהסכם קיבוצי או בחוק, ותוספות שכר אחר ותאשר לפי הסכם קיבוצי בעל  תוקף חלה עליהם תוספת יוקר.

   

תעשיית הדפוס

כל מפעל בתחום: דפוס הבלט, האופסט, פוטוליטו וכל מפעל העובד בשיטת דפוס אחרת והכריכה.

   

קבלת עובדים

תקופת ניסיון – כל עובד המתקבללעבודה ייחשב כעובד בניסיוןבתקופה של שישה חודשים. בהסכמה הדדית בכתב ניתן להאריך את תקופת הניסיון לעובד מקצועי בשישה חודשים נוספים.

זכויות סוציאליות לעובדים זמניים - כדי להבטיח זכויות סוציאליות לעובדים שאינם קבועים ישלם המעביד ל"מבטחים" 13.5% מהשכר הכולל של העובדהחלמהיום הראשון לעבודתו במפעל; העובד יפריש לקרן מבטחים 5.5% משכרו הכולל אשרינוכה משכרו וישולם מאת המעביד לקרן; תמורת התשלומים האלה תעניק הקרן לעובד בשנה הראשונה את הזכויות הסוציאליות לפי תקנות הקרן.

תשלום המעביד בשיעור 13.5% כולל ההפרשות כדלקמן המזכות את העובד: בחופשה – 4%, בביטוח מחלה - 2.5%, בקרן פנסיה 6%, בהשלמת שכר במקרה שלתאונות בעבודה – 1%.

אם דמי החופשה בקרן לזכותו שלעובד זמני, לא יכסו את כל המגיע לובהתאם לחוקחופשה שנתיתישלם המעביד את ההפרשי שירות לעובד.

קביעות – נשאר העובד לאחר תקופת הניסיון ייחשב כקבוע ויחולועליו כל תנאי העבודה, הזכויות והחובות הקבועים בהסכם זה, החל מיום כניסתו לעבודהבניכוי תשלומים במידה ושולמו.

קבלת חניכים (מתלמדים) – סדרי קבלת חניכים (מתלמדים) ותנאי העסקתם יהיו בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי שבין הצדדים להסכם זה וההסתדרות הכללית שלהנוער העובד והלומד.

   

שעות עבודה

 

מועדי העבודה

כל העובדים פרט לסדרי מכונה, מגיהים, וכןעובדי סטריאוטיפ ומתיכיעופרת בימים בהם עובדים ביציקה

סדרי מכונה, מגיהים וכן עובדי סטריאוטיפומתיכי עופרתבימים שבהםעובדים ביציקה

 

משמרת ראשונה (תחילת משמרת בין 06:00 ל- 08:00)

 45 שעות בשבועבתשלום של 48 שעות

 40 שעות בשבוע

יום חול

8 שעות

7 שעות בתשלום של 8 שעות

ערבי שבת

6 שעות בתשלום של 8 שעות

5 שעות

ערבי חג

5 שעות גם אם חל בערב שבת

4.5 שעות

חול המועד

6 שעות גם אם חל בערב שבת

5 שעות

משמרת שניה
(תחילת משמרת בין 13:00 ל- 16:00)
40 שעות בשבוע 37 שעות בשבוע

יום חול

 

7 שעות 6.5 שעות בתשלום של 8 שעות
ערבי שבת 5 שעות בתשלום של 8 שעות 4.5 שעות
ערבי חג 4.5 שעות 4 שעות
חול המועד

5 שעות

4.5 שעות

בימי שישי וערבי חג תעבוד המשמרת השניה בהמשך רצוף למשמרת הראשונהותסיים עבודתה לכל המאוחר שעה אחת לפני כניסת החג או השבת, בהתאמה עם הפסקתהתחבורה.

משמרת שלישית (תחילת משמרת בין 18:00 ל- 20:00)

34 שעות בשבוע 34 שעות בשבוע

 

יום חול 6 שעות בתשלום של 8 שעות 6 שעות בתשלום של 8 שעות
מוצאי שבת 4 שעות בתשלום של 8 שעות  
ערבי שבת 4 שעות 4 שעות
ערבי חג 4 שעות 4 שעות
חול המועד 4 שעות 4 שעות

משמרת מוצ"ש וחגים

לגבי כל הפועלים העובדים במשך כל השבוע בלילה, תהיה המשמרת של מוצאישבת וחגים פחות בשעתיים מהמשמרת הרגילה ביום חול.

     

 

אין לשנות את התחלת המשמרות הקיימות במפעל, אלא בהסכמת ועד העובדים.

   

הפסקות

זמני האוכל הם על חשבון העובדים, פרט להפסקת אוכל בת 15 דקות במשמרתהלילה שתהיה על חשבון המעביד.

   

זמן חפיפה

בעת החלפת משמרת לא יעלה זמן החפיפה על 15 דקות.

   

שעות נוספות

לצורך חישוב ערכה של שעה רגילה ושעה נוספת תחולק המשכורת החודשית למספר השעותהחודשי של העובד בסוגו (כלומר 25 ימי עבודה מוכפל במספר השעות ליוםעבודה רגיל שלאותו עובד).

בעד שעות נוספות ישולם כדלקמן -  50% נוסף על שכר השעה הרגילה, בגמר המשמרת השלישית עד השעה 2:00בלילה - 73%, ומשעה 2:00 אחר חצות ועד שש בבוקר - 100% נוסף על שכר השעה הרגילה.

עובדים שנתקלו בלילה בקשיים של תחבורה לחזור לביתם יוכלו, בהסכמתהמעביד, להמשיך לעבוד עד שעת התחלת התחבורה הציבורית.

עובד שהוזמן במיוחד לעבודת שעות נוספותהחל מהשעה 20:00 ואילך -יקבל 73% נוסף על השעה הרגילה.

עובד שנשאר לעבוד שעות נוספות לאחר המשמרת השניה:
א.    עבד במסגרת שעה אחת יקבל תשלום 150%.
ב.    המשיך לעבוד יקבל 173% בעבור כל השעות הנוספות.

   

ארוחה בשעות נוספות

כל עובד שיעבוד שעות נוספות למעלה משעתיים נוספות יקבל מהמעביד  באותו יום ארוחה או תמורתה בכסף. שווי הארוחה ישתנה בהתאם לשיעורי תוספות היוקר ותוספות שכר כלליות.

   

סדרי עבודה ומשמעת

 

העניינים הארגוניים בין העובדים לבין עצמם לא ייעשו בשעות העבודה. במפעליםהעובדים במשמרות תאפשר ההנהלה לקיים אסיפות בזמן חילופי המשמרות ולא עלחשבון המפעל. במפעלים בהם עובדים במשמרות, יוקצב מטעם ההנהלה, במסגרת אותו שבוע, זמן של שלוש שעות לנציג אחד של ועד עובדים, לשם סידור העניינים ביןהועד לבין ההנהלה. כל פניה מצד העובדים וכל טיפול בענייני הועד ייעשו אך ורק בזמן המוקצב לכך.

   

שכר

תעריף שכר יהיה כמפורט בנספח.

התעריף כולל ותק יעודכן כמקובל עם כל שינוי בשיעורי תוספת היוקר, ו/או תוספת שכר ומיום תחולתם כפי שייקבע בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לביןההסתדרות הכללית ויעוגל לשקל הקרוב.

עובד אשר שכרו הנוכחי נמצא בין שתי דרגות בהתאם לתעריף זה, יתקדםלדרגת  השכר הקרובה.

במפעלים בהם נהוגים תשלומים כגון: פרמיהמוסכמת או קבועה, תוספת מפעלית אומענק או תשלום קבוע אחר, רשאי המעביד לזקוף תשלומים אלה, כולם או חלקם על חשבוןהתעריף החדש, באופן שהכנסתו הכוללת של העובד לא תשתנה למעט: תוספות המשולמות לעובד כגון ביצוע עבודה מיוחדת או  ביצוע עבודה בתנאים מיוחדים או בנסיבות מיוחדות, או בתוספת ותק.

התנאים למעבר בדרגות הינם בהתאם למפורט בהסכם.

   

תוספת וותק

לעניין תשלום תוספת ותק, עובד שיתקבל לעבודה עם ותק מקצועי ממקום עבודה אחר, יחשב לו הותק המקצועי הקודם עד ל- 7 שנות עבודה.

במידה שהעובד עובר ממקצוע אחד למקצוע אחר, באותו מקום עבודה, יוכר לוהותק המקצועי במלואו לכל עניין.

 

חופשה שנתית  

וותק בשנים

ימי חופשה

כל העובדים

2-1

12

4-3

15

5

18

8-7

21

9 ואילך

26

המכסה בעבודת לילה

כל העובדים בעבודה רצופה וקבועה בלילה יקבלוחופשה שנתיתבשכר מלא של 18 ימי עבודה, החל מהשנה הראשונה.

מתיכי עופרת ויוצקים

יקבלו 21 ימי חופשה לשנה החל מהשנה הראשונה.

   

מחלה בתקופת חופשה - עובד שחלה בתקופת חופשתו וקיבל על כך אישור מאת רופא קופת חולים – לא יבואו ימי מחלתו במניין ימי החופשה השנתית.

עובד שעבד לפחות 200 ימים בשנת עבודה, זכאי לכל מספר ימי החופשה על פיויתקו בעבודה. עובד שעבד באותה שנה פחות מ- 200 ימים, זכאי לחלק היחסי כמספר ימיהחופשה על פי ויתקו בעבודה ביחס למספר ימי העבודה בפועל אלהמספר 200.

עובד שעבד לפחות 240 ימים בחלק משנתעבודה, זכאי לכל מספר ימי החופשהעל פי ויתקובעבודה. עובד שעבד באותו חלק משנת העבודה פחות מ-240 ימים, זכאיאותו עובד לחלק יחסי ממספר ימי החופשה על פי ויתקו בעבודהביחס מספר ימי העבודהבפועל אל המספר 240.

דמי החופשה -עובדים העובדים לפי שיטת נורמות ופרמיות, תיכלל הפרמיה הממוצעת של 75 ימי העבודה שקדמו לחופשה, בשכר ם לגבי חופשה שנתית, עד ל- 30% משכרם הרגיל, בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי להכללת פרמיות בדמי חופשה.

הודעה מוקדמת – ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים אינם נכללים בדמי חופשה אלא בהתאם לחוק.

חופשה בערב חג או מועד– יצא עובד לחופשה בערב חג אוחול המועדלפי דרישתו, תיחשב המשמרת בהצריך היה לעבוד כיום עבודה מלא. יצא העובד לחופשה בערב חג אוחול המועדעל פי דרישת המעביד, יבואו במניין החופשה שעות העבודה הממשיות של אותה משמרת שבה צריך היה לעבוד.

   

הבראה

כל עובד, החל בשנת עבודתו הראשונה, יהיה זכאי לאחר שישה חודשי עבודה ומעלה, רטרואקטיבית מהיום הראשון, לצאת בימי חופשתו לנופש בבית הבראה על חשבון המפעל.

 

וותק

מס' ימים

3-1

5

10-4

7

15-11

8

19-16

9

20 ואילך

10

עובדים מגיל 55 ומעלה זכאים ליום הבראה נוסף.

בנוסף לשהות בבתי הבראה, תוכרנה צורות הבראה -  נופש נוספות, כגון: ימי נופש ועיון מאורגנים על ידי מוסדות ציבור מוכרים, שכירת חדר לנופש ומנוחה במקומות קיט, השתתפות בטיול מאורגן בארץ או בחו"ל.

כל עובד חייב לצאת להבראהמידי שנה בשנה. לא יצא העובד להבראה בשנה אחת, מסיבות של סידורי עבודה או מסיבות מוסכמות אחרות, הזכות בידו לצאת להבראה בשנה שלאחריה בתשלום של שנתיים.

זכות הצבירה אינה ניתנת יותרמאשר לשתי שנים.

   

תוספת חגים

כל העובדים ובכללם הזמניים, לאחר שלושה חודשי עבודה במפעל יקבלוחופשהבתשלום בימי החג הבאים: 2 ימי ראש השנה, יום הכיפורים, 2 ימי סוכות, 2 ימיפסח, חגהשבועות, אחד במאי, יום העצמאות ובכל חגי המדינה שנקבעו בחוק.

במפעלים שמספר ימי החג המקובלים בהם עולים על מספר ימי החג שפורטובהסכם הקיבוצי (והם תשעה באב, ערב יום הכיפורים והושענה רבה, פרט לפורים), ינוכוהימים האלה, באם לא חלו בשבתות, ממכסות החופשה השנתית, רק לאלה שימי חופשתם הםלמעלה מ-12 ימים בשנה.

מפעלים שבהם חלק מהעובדים מקבלים חצי יום חופשה בפורים, וחלק לא מקבל זאת, יקבלו כל עובדי המפעל את מחצית היום או היום השלם.

   

מענק חג

המעבידים ישלמו לעובדיהם לאחר שלושה חודשי עבודהב מפעל מענק חג של חודש ימים לשנה, מחציתו בערב חג הפסח ומחציתו בערב ראש השנה ובאופן יחסי לחודשי עבודתו.

מענקחג המשולם לעובדים ישולם עד 6 ימים לפני ערב החג ועל פי השכר  של החודש בו חל יום החג.

שעור מענק חג לא יקטן עקב היעדרות בשל מחלה, תאונת עבודהאו שרות מילואים.

   

ימי שמחה

בנוסף למכסות ימי החופשה שבהסכם, יקבלו העובדים יום חופשה אחד בתשלום ביום נישואיהם, וכן יקבלו יום חופשה אחד בתשלום לרגל הולדת בנו/בתו.

   

ימי אבל

עובד המקיים חובת אבלות "שבעה" (במות הורים, ילדים, בן זוג, ילדים, אחים ואחיות) מטעמי דת או נוהג, ואינו עובד באותם ימים, יהיה זכאי לתשלום שכרו בעבור ימי עבודה שנעדר בהם.

   

תשלום במקרה מחלה

עובד הנעדר מן העבודה מסיבת מחלה, חייב להודיע על כך למעבידו,  במשמרת א' בתוךהמשמרת, ובמשמרת ב' ו-ג' – לפני המשמרת, במידת היכולת האובייקטיבית. במקרה שלאתינתן הודעה כזאת, יפסיד אותו עובד כל זכות לתשלום עד אותו יום שבו נתקבלה ההודעה.במקרה של היעדרות מן העבודה יותר מיומיים, חייב העובד להודיע על שובו לעבודה יום קודם.

אם מחלת העובד נמשכת יותר מיום אחד חובה עליו להביא תעודת רופא מקופת חולים המאשרת את מחלתו ואת אי כושרו לעבודה.

במקרה של מחלה ישלם המעביד שכר של חודש לשנה, בתור דמי מחלה, עם זכות צבירה לשש שנים.

מחלה של ימים בודדים תשולם בידי המעביד ללא תעודת רופא עד 6 ימי מחלה בשנה.

   

ביטוח מחלה

העובדים יבוטחו למקרה מחלה בקרן ביטוח למחלות על ידי קופתחולים או "מבטחים" בתנאים דלהלן:

א. תשלום המעביד לאחת הקרנות בשיעור של 2.5% משכרם שלעובדים.

ב. המעביד ישלם לעובד שכר עבודה בעבור 6 ימי מחלה בתקופה שלשנה, היינו ימי המתנה או מחלה של יום אחד.

ג.המעביד ישלם לעובד בתקופת 12 החודשים, במקרה של מחלה, את ההפרש בין התשלום שיקבל העובד מקרן הביטוח לבין המשכורת החודשית נטו (המשכורת פחות הניכוי למס הכנסה), אולם לא יותר ממשכורת של חודש אחד במשך שנה, כולל ימי המתנה של יום אחד (עדששה ימים בשנה) אם המעביד שילם לעובד.

עובד שאינו מבוטח בביטוח מחלה ב"מבטחים" וחלה לתקופה שמעל 6 חודשים יובא עניינו לדיון בועדה פריטטית שתהיה מוסמכת לחייב את המעביד לשלם לעובד בנוסף דמימחלה עד שתי משכורות חודשיות.

   

ביטוח למקרה תאונות עבודה

המעביד יבטח את העובדים ביטוח נזיקין נוסף לביטוח הלאומי.

במקרה של תאונה בעבודה ישלם המעביד לעובד הנפגע בתאונה במשך שני החודשים הראשונים מיום התאונה את משכורתו המלאה, בניכוי התשלומים של דמי הפגיעה שיתקבלו מהמוסד לביטוח לאומי ולאחר שני החודשים ינהגו בהתאם לחוק.

   

ביטוח פנסיה

לעובדים אשר שכרם עולה על השכר הנקוב בתעריף  יפרישו הנהלות המפעליםבעבורם לקרן פנסיהבמבטחים, את חלקם וחלקהעובדים ממלוא השכר על רכיביו השונים למעטרכיבי הכנסה שאינם שכר (כגון השתתפותבהוצאות נסיעה, אחזקתרכב, טלפון וכו') ולמעט תשלום בעבור שעות עבודה נוספות.

מפרמיות מדודות ישולמו דמי ביטוח בהתאם למה שיוסכם בין התאחדותהתעשיינים וההסתדרות.

תשלומי המעסיק והעובדים לקופתפנסיה יחולו גם בעד פרק הזמן שהעובד שירת במילואים, כאילו העובד לא שירת במילואים והוסיף לעבוד.

   

מטבחים או כוס חלב לעובדים

המעביד יעודד הקמת מטבחים.

במקומות בהם אין מטבח, יספק המעביד על חשבונו כוס חלב ליום לכל עובד.

   

בגדי עבודה

המעביד יספק לכל העובדים בגדי עבודה: מכנסיים וחולצה או חלוק פעמיים בשנה וזוג נעליים פעם בשנה.

   

הוצאות נסיעה

המעביד ישלם לכל העובדים הוצאות נסיעה. תשלום זה משתלם לעובדים קבועים וזמניים כאחד, מיום כניסתם לעבודה ואינו מהווה חלק מהשכר.

   

קרן להשתלמות בענף הדפוס והכריכה

המעביד ישלם 0.4% משכרם החודשי של כלל העובדים המקצועיים.

הכספים האלה ייגבו באמצעות גובי "מבטחים" מדי חודש בחודשו ויועברו עלידם לרשות הנהלת הקרן להשתלמות.

   

פיטורים והתפטרות

הודעה מוקדמת

במקרה של פיטורי עובד במשך תקופת הניסיון או בסיומה, על המעביד למסורהודעה מוקדמתשל יום לכל שבועיים עבודה.

שיעור ההודעה המוקדמת, בכתב, לפיטורים לעובד קבוע יהיה חודש ימים.

חובת ההודעה המוקדמת חלה גם על העובד במקרה של התפטרות.

   

תעודה

עובד שפוטר או עזב את המפעל זכאי לקבל תעודה מתאימה ממעבידו על תקופת עבודתו במפעל ודרגתו המקצועית.

   

זכות החזרה לעבודה

עובד המפוטר מחמת צמצומים בעבודה זכאי לחזור אליה במלוא זכויותיו עםהתרחבות העבודה במפעל במשך חצי שנה מיום הפיטורים להוציא הזכות לפיצויים אם שולמו.

     

פיצויי פיטורים

הפקדת פיצויי פיטורים

הנהלות המפעלים שבהם לא נהוג ביטוח פנסיוני מקיף, וכל עוד לא נהוג ביטוח כזה, יפקידו ב"מבטחים" או באחת מקופות הפיצויים המוכרות והמאושרות בידי משרד האוצר סכום של 8.3% מרכיבי השכר החייבים בפיצויי פיטורים.

ההפקדות יעשו במידת האפשר, מדי חודש בחודשו אולם לא יאוחר מאשר אחת לשנה בעד התקופה שחלפה.

ההפקדות האמורות אינן משחררות את המעביד מחובת השלמת פיצויי פיטורים ישירות לעובד, במידה שהסכום אשר הצטבר בקופת הפיצויים איננו מספיק לתשלום מלוא הפיצויים. יתרה זו תשולם לעובד על ידי ההנהלה תוך 7 ימים מיום התשלום על ידי הקרן.

   

עילות פרישה המזכות בפיצויים

עובד שיפוטר מן העבודה או יפרוש מן העבודה מפאת איבוד כושר עבודתו, או זקנה או מסיבת מחלה שנקבעה בידי ועדה רפואית מטעם קופת חולים או מחמת הרעה אינדיבידואלית שלתנאי עבודהכגון: העברה מתפקיד הנהלתי, הורדת משכורת וכו', או מסיבה מספקת אחרת כגון: פרישה בגלל לידה, העברה לחקלאות אוהחלפת עיר המגורים מסיבה מספקת בהתאם לחוק, ישלם המעביד פיצויים לעובד.

   

פיצוי לשארים או יורשים

במקרה של מות העובד ישולמו הפיצויים לשאיריו כמשמעותם בחוק פיצוייפיטורים ובחוק הביטוח הלאומי ובאין שארים ליורשיו לפי חוק הירושה.

   

חישוב פיצויי פיטורים לעובדים בכל ענפי הדפוס והכריכה

משכורת חודש לכל שנה ובאופן יחסי לחלקי שנה לפי השכר האחרון המלא.

 

     

תגמול בעד שרות מילואים

המעביד ישלם לעובד ששירת במילואים את תגמול השכר המגיע לו.

עובד שנקרא למילואים או להתייצבות למשך יום אחד יקבל שכרו מהמעביד בעבור יום היעדרותו אם הציגצו קריאה ואישור מיחידתו הצבאית לפיו התייצב והיה חייב להיעדר בשעות העבודה (ובלבד שלא קיבל שכרו מקרן השוואה בעבור יום זה).

בכל מקרה לא יפחת סכום התגמול האמור מהסכום אותו מקבל המעביד מאת קרן ההשוואה.

התגמול ישולם לעובד במועד תשלום שכר העבודה הנהוג במפעל.

   

מס אחיד

המעביד ינכה משכרם של כל העובדים את המס האחיד בהתאם לרשימות המוגשותמאת לשכת המס של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל ויעביר את התמורה מדי חודשבחודשו ללשכת המס האמורה.

המעביד ינכה משכרם של העובדים אשר אינם חברים בארגוןעובדים, דמי טיפול מקצועי ארגוני ויעביר את התמורה מדי חודש בחודשו ללשכת המס של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל.

המעביד ימסור להסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל לפי בקשתה רשימת העובדים במפעל ושכרם.

   

ועד עובדים

ועד העובדים מייצג את כל העובדים במפעל כולל הזמניים.

   

השוואת זכויות סוציאליות

אין הבדל בזכויות הסוציאליות כולל פיצויים, שנקבעו בהסכם זה בין מקבלי משכורת חודשית או יומית, וכן לגבי פנסיונרים המועסקים במפעל.

 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים