ענף השמירה והאבטחה

 

צו הרחבה - ענף השמירה והאבטחה

תחולה

על כל העובדים כהגדרתם בהסכם ומעבידיהם למעט עובדי חב' המשקם לתעסוקת קשישים ובעלי כושר עבודה מוגבל ועובדים שתנאי עבודתם הוסדרו או יוסדרו בהסכמים קיבוציים ומעבידיהם.

   

הגדרת עובד

עובד - כל עובד שכיר בעבודת שמירה ואבטחה לרבות כל עובד שכיר המועסק בעבודת כפיים אצל מעביד בענף השמירה.

עובד אבטחה - עובד כאמור לעיל, המועסק בתפקידים הבאים או באחד מהם: שומר ראש, מלווה חמוש לדברי ערך, קצין בטחון, עוזר קציני בטחון, עורך חיפושים עלגופו של אדם בנמלים בינלאומיים, מפעיל מתקן תת- לחץ, איש בטחון סמוי במטוסים, אישצפרדע, מלווה מזוין בטיולים, סלקטור (ממיין).

עובד חלקי - עובד שנתקבל לעבודה פחות מ- 26 ימים בחודש או פחות מ- 8שעות ליום.

עובד בניסיון - כל עובד חדש יתקבללניסיון לתקופה של שישה חודשים ובהסכמה הדדית ניתן להאריך את תקופת הניסיון לשישהחודשים נוספים.

עובד שעבר את תקופת הניסיון ייחשב כעובד קבועויחולו עליו כל תנאי העבודה, הזכויות והחובות הקבועים בהסכם זה מיום כניסתו לעבודה.

   

שעות עבודה

יום העבודה ושעות העבודה של העובדים הם בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה.

כל הפחתה של יום עבודה רגיל, לעובד שנתקבל לעבודה מלאה, שלא בהסכמת העובד, דינה כדין 8 שעות עבודה.

   

שעות נוספות

שעות עבודה מעבר ליום העבודה הרגיל של 8 שעות נחשבות לשעות נוספות בעבורן תשולם תוספת של 25% עבור השעתיים הנוספות הראשונות ו-50% מהשעה השלישית ואילך.

על אף האמור לעיל, יהיה המעסיק, בהסכמת העובד רשאי להוסיף על שכרו שלהעובד ביום עבודה פלוני, תוספת כוללת בשיעור של 9% לפחות מהשכר הרגיל המשתלם בעד כלשעות העבודה באות יום. במקרה כזה יהיה המעסיק פטור מלשלםגמולשעות נוספותבעד העבודה שבוצעה באותו היום.(1)

מוסכם כי התוספת הגלובלית לגבי עובדי אבטחה, למעט סלקטורים (ממיינים), תהיה התוספת הגלובלית כמתואר לעיל בעד השעות ה-9, 10, 11 ו-12 ביום פלוני, בשיעורשל 8% מהשכר הרגיל כולו לאותו יום עבודה, וזאת למרות כל האמור לעיל.

הצדדים אשר הסכימו לקבלת שכר כוללכאמור, יהיו רשאים לבטל הסכםכזה בהודעה בכתב של 14 יום לפחות ובתום המועד לא יהיה רשאי המעסיק לשלם יותר שכר כולל לאותו עובד, במקום גמול שעות נוספות, זאת כל עוד לא הסכים לכך העובד מפורשות.

הושג הסכם כאמור וכל עוד עומד ההסכם בתנאים תשולם לעובד התוספת גם אםהעובד לא עבד באותו יום יותר מ-8 שעות.

ההסכם האמור ייערך בכתב, לפי הנוסח המצורף להסכם זה, והעתק ממנו יישלחלאחר חתימתו למועצת הפועלים שבתחומה מועסק העובד.

לגבי עובד אבטחה, מוסכם, כי למרות האמור לעיל, הרי משהועסק עובד אבטחהביום מסוים יותר מ- 12 שעות עבודה תשולם לו תוספת בשיעור של 25% על שכרו הכולל בגיןהשעתיים הראשונות שלאחר 12 השעות, ו- 50% תוספת בעד כל שעה נוספת לאחר מכן.

הוזמן שומר לעבודה ולא סודר בעבודה - ישולם לו מלוא השכר בעד אותויום.

   

תוספת יוקר

תשולם לעובדים בהתאם להסכמים הנחתמים מדי פעם בפעם ביןלשכת התיאום של הארגונים הכלכלייםלביןההסתדרות הכללית.

שכר עבודה לצורך חישוב תוספת יוקר הינו שכר יסוד, תוספת ותק ותוספת משפחה.

   

שכר

המעביד ישלם לכל עובד שכר עבודה לפי תפקידו המוגדר לפי תעריפי השכר המפורטים בנספחים להסכם.

עובדים שיוזמנו לעבודה או לשמירה חלקית, שכרם הכולל יהיה יחסי בהתאם לכך.

   

תוספת וותק

המעסיק ישלם לכל עובדתוספת ותקשנתית בשיעור מסוים ליום לכלשנת עבודה, עד למכסימום מסוים ליום לאחר 10 שנות עבודה.

   

תוספת משפחה

המעביד ישלם לעובדיו תוספת משפחתית כקבוע בהסכם בעד אישה שאינהעובדת.

   

קרן פנסיה תגמולים, ותנאים סוציאליים

על מנת להבטיח תנאים סוציאליים על פי תקנות קרן מבטחים ישלם המעסיק משכרו היומי המלא של העובד כדלקמן: דמי מחלה - 2.5%, פיצויים לעובדים חדשים - 8.3%, פיצויים לעובדים יומיים - 4%, פנסיה ותגמולים - 5%(2).

המעביד רשאי לנכות משכרו היומי המלא של העובד - 1.5% לביטוח לאומילמעט, עובדים אשר מפאת גילםאינם מבוטחים בביטוח זקנה שלביטוח לאומי.

שכר יומי מלא לסעיף זה - שכר העבודה המשתלם לעובד בעד 8 שעות ביוםעבודה רגיל, לרבותתוספת יוקר, משפחה, וותק, ולמעט תוספתשכר המשתלמת בעד עבודה בחגים ובשבתות ושעות נוספות.

המעביד יעביר למבטחים 4% אשר ינוכו משכרו של העובד בכל תשלום ויעבירם ביחד עם תשלומי המעביד למבטחים.

לגבי עובד אבטחה יפריש המעסיק תנאים סוציאליים לפי 8 שעות עבודה ביום, 26 ימים בחודש, גם אם עבד העובד פחות מ- 26 ימים בחודש מסוים, ובלבד שבאותו חודשעבד לא פחות מ- 208 שעות במשך 20 ימים.

במקרה של פגיעה בעבודהשתוכר ככזאת ע"י המוסד לביטוח לאומי, ישלם המעסיק לעובד הנפגע, בנוסף לדמי הפגיעה המשתלמים לעובד וכל עוד  משתלמים דמי הפגיעה, כך שצרוף שני הסכומים יהיה שווה ל- 90% מהשכר שהיה משתלם לעובד אלמלא הפגיעה.

   

חגים

כל עובד יקבל מהמעסיק חופשה בתשלום של 10 ימי חג: 2 ימי ראש השנה, 1יום הכיפורים, 2 ימי סוכות, 2 ימי פסח, 1 יום שבועות, 1 יום העצמאות, 1 יום אחדבמאי. ובכל חגי המדינה או שבתון שיוכרז כחוק ויחול עליו תשלום שכר עבודה.

אם יחולו ימי חג ב- 3 חודשי ניסיון, לא יהיה המעסיק חייב במתן חופשה בתשלום, אלא אם יישאר העובד לעבוד כקבוע(3).

יום חג שיחול בשבת ישולם עבורו.

   

חופשה

וותק בשנים

מס' ימים

1-2

12

3-4

13

5

14

6-8

19

9 ואילך

26

     

הבראה(4)

וותק בשנים

מס' ימים

1-3

5

4-10

7

11-15

8

16-19

9

20 ואילך

10

   

עובד אבטחה זכאי ליום הבראה נוסף על הימים המוסכמים לעיל.
תעודת אישור או קבלה של מקום נופש תוכר לתשלום כנ"ל.
חייב עובד לצאת להבראה כל שנה, אם לא יצא העובד להבראה מסיבות מיוחדותאו מסיבות של סידור העבודה,זכות הצבירה לקבלת דמי הבראה היא לשנתיים.(5)
זכות הצבירה אינה ניתנת ליותר מאשר לשנתיים.
חישוב תוספת הוותק, המשפחה וימי ההבראה לגבי עובדים חלקיים – ייעשה באופן יחסי לימי או שעות העבודה ביום.

   

הוצאות נסיעה

הוצאות נסיעה הקשורות בעבודה מחוץלגבולות העיר, יכוסו ע"י המעסיק במלואן ובלבד שהעובד ישתמש באמצעי התחבורה הזוליםביותר בנסיבות המקרה.

לעובדי אבטחה תינתן הסעה לעבודה וממנה או שההוצאות תכוסינה במלואן גםבתחומי העיר.

   

אש"ל- לעובדי אבטחה

המעביד ישתתף בסך הקבוע בהסכם, בהוצאות העובד ברכישת פנקסי מזון במזנון העבודה, אם צבר העובד 26 ימי עבודה בחודש לפחות. אם צבר פחות ימי עבודה -  יקבלהשתתפות באופן יחסי.

עובד יקבל שתייה - תה או קפה, באופן חופשי שיסופק ע"י המעביד.

ההסדרים הנ"ל יחולו, בשינויים המחויבים לפי העניין, גם במקומות עבודהאשר אין להם מזנון צמוד, או שאין מזנון המוכר מצרכים כנגד תלושים.

   

בגדי עבודה

העובדים יקבלו בהתאם לצרכי השמירה - מעיל גשם, מגפיים  וכובע. בשמירהאזורית לאחר שנת עבודה גם נעליים. העובדים אחראים לשלמות וניקיון הבגדים, בהתחשבבבלאי רגיל.

לגבי עובד אבטחה - כל עובד יקבל פעם בשנה מדים - 3 חולצות, 2 זוגותמכנסיים, לנשים - 2 חצאיות, במידת הצורך אפודה ומעיל רוח.

המעביד ישלם דמי כביסה בסך הקבוע בהסכם, לעובדי אבטחה, בעד כביסת המדיםנושאי סמל החברה.

   

ימי אבל

עובד רשאי להעדר מעבודתו בזמן אבלו בהתאם למנהג ואין מנכים משכרו או חופשתו השנתית את ימי האבל.

   

ניכוי מס ארגון

ההנהלה תנכה משכרם של העובדים הנמנים על האגוד המקצועי של ההסתדרות אתמסי ההסתדרות (מס אחיד).

ההנהלה תנכה משכרם של העובדים, שאינם מאורגנים בארגון עובדיםדמי טיפול מקצועי- ארגונילזכות הארגון היציג כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, בשיעור שנקבע בחוק הגנת השכר והתקנות.

 

טבלה זו ממצה את הזכויות המרכזיות המנויות בהסכם קיבוצי. עם זאת, אין בה כדי להקיף את כל הזכויות המנויות בו.

 

הפניות:

1.   ביום 1.7.2006 בוטלו תקנות שעות עבודה בשמירה, התשי"א-1951 אשר האריכו את יום העבודה בשמירה.

2.   מן הראוי לציין בהקשר זה כי החל מיום 1.8.83 גם עובדים יומיים/שעתיים זכאים לתשלום פיצויי פיטורים בסך של שכר חודשי עבור כל שנת עבודה.

3.   על פי צו ההרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה מיולי 2000 , יש לשלם לעובד יומי ימי חג רק לאחר שלושה חודשי עבודה. עובד חודשי זכאי לתשלום ימי חג מהיום הראשון לעבודתו, על פי דין.

4.   לפי צו ההרחבה בדבר תשלום דמי הבראה עבור השנה הראשונה זכאי העובד ל- 5 ימי הבראה ועבור השנים השנייה והשלישית זכאי העובד ל- 6 ימי הבראה.

5.   בפסיקה נקבע כי עובד זכאי לתשלום דמי הבראה גם אם לא יצא להבראה בפועל.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים