צבירת זכויות בחופשת הלידה

פיצויי פיטורים

ס' 2(5) לחוק פיצויי פיטורין קובע כי "יראו כרציפות בעבודה אפילו חלה בה הפסקה מחמת... חופשה או פגרה שלא בשכר, שניתנו לעובד על פי חוק או בהסכמת המעביד".

היות וחופשת לידה הינה פגרה שלא בשכר הניתנת לעובדת לפי חוק הרי שאין היא מנתקת את הרציפות בעבודה לעניין זכאות העובדת לפיצויי פיטורים.

 

הפרשות לקרן פנסיה / קרן השתלמות

המעביד מחויב להמשיך לשלם תשלומים לקרן פנסיה וקרן השתלמות גם בתקופת חופשת הלידה ובתנאי שהעובדת עבדה אצל המעביד תקופה של לפחות 6 חודשים לפני תחילת ההריון ובתנאי שבין הצדדים התקיימו יחסי עובד מעביד בכל תקופת ההריון.

 

דמי הבראה

סעיף 6(ה) לצו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש, קובע כי "לקביעת תקופת הזכאות לעניין תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת הלידה עפ"י החוק".

לפיכך חופשת הלידה נחשבת לצורך חישוב דמי ההבראה ולצורך קביעת הזכאות לדמי הבראה.

 

חופשה שנתית

אורך החופשה השנתית המגיעה לעובדת, נגזר ממספר ימי העבודה בפועל במשך שנת העבודה. לפיכך, לא ייספרו ימי ההיעדרות של העובדת מעבודתה עקב חופשת הלידה, לצורך קביעת הזכאות לחופשה שנתית.

יצוין, כי אם העובדת עבדה באותה שנת עבודה בה יצאה לחופשת לידה 200 ימים לפחות, העובדת זכאית למכסה המלאה של ימי החופשה המגיעה לה עפ"י הוותק שלה במקום העבודה.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים