פיטורין עקב טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית

ס' 7(ה) לחוק עבודת נשים אוסר על מעביד לפטר עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או עובד/עובדת העוברים טיפולי פוריות, לקראת ילדם הראשון או השני, בימי העדרם מעבודה, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור, אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר עם היעדרות כאמור; נקבע כי הוראת סעיף קטן זה לא תחול על מעביד, לגבי עובד או עובדת כאמור, שחלפו שנתיים מהיום הראשון להיעדרותם מעבודה אצלו או באותו מקום עבודה, לפי הסעיף האמור.

יצוין כי בהתאם לסעיף 7(ג)(4) לחוק עבודת נשים, עובדת רשאית להיעדר מעבודתה בתקופה שבה היא עוברת טיפולי פוריות, לרבות הפריה חוץ-גופית, אם אישר הרופא המטפל בכתב כי הטיפול מחייב זאת ובמידה שאישר, ובלבד שהודיעה על כך למעבידה מראש.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים