זכויות העובדים בענף הדפוס במקומות בהם ישנם פחות מ 20 עובדים

להלן מרבית זכויות העובדים בענף הדפוס במקומות בהם ישנם פחות מ 20 עובדים *

 1. שעות נוספות - לצורך חישוב ערכה של שעה רגילה ושעה נוספת תחולק המשכורת החודשית למספר השעות החודשי של העובד בסוגו (כלומר 25 ימי עבודה מוכפל במספר השעות ליום עבודה רגיל שלאותו עובד). שעות נוספות תשולמנה לפי הנוהג, היינו: 50% נוסף על השעה הרגילה, בגמר המשמרת השלישית עד השעה 2:00 בלילה - 73%, ומשעה 2:00אחר חצות ועד שש בבוקר - 100% נוסף על השעה הרגילה.
 2. תוספת יוקר
 3. תוספת ותק- עובד שהתקבל לעבודה עם ותק מקצועי ממקום עבודה אחר, יחשב לו הותק המקצועי הקודם עד ל- 7 שנות עבודה.
 4. חופשה שנתית - להלן מספר ימי החופשה בהתאם לוותק העובד:

 

 

וותק בשנים

ימי חופשה

כל העובדים

2-1

12

4-3

15

5

18

6

19

7

21

8

23

9

26 חודש ימים לפי הלוח הכולל שבתות

המכסה בעבודת לילה

כל העובדים בעבודה רצופה וקבועה בלילה יקבלו חופשה שנתית של 18 ימי עבודה בשכר החל מהשנה הראשונה.

 

 1. הבראה – כל עובד החל בשנת עבודתו הראשונה, ובאופן יחסי לחלקי שנה מ 6 חודשי עבודה ומעלה רטרואקטיבית מהיום ראשון, זכאי לצאת בימי חופשתו לנופש בבית הבראה על חשבון המפעל. להלן מספר ימי ההבראה אליהם זכאי העובד:
 
וותק מס' ימים
3-1 6
8-4 7
13-9 9
14 ואילך 10

עובדים מגיל 55 ומעלה זכאים ליום הבראה נוסף.

זכות הצבירה אינה ניתנת יותר מאשר לשתי שנים.

 

 1. חופשת חגים- כל העובדים, ובכללם הזמניים, לאחר שלושה חודשי עבודה במפעל יקבלו חופשהבתשלום בימי החג הבאים: 2 ימי ראש השנה, יום הכיפורים, 2 ימי סוכות, 2 ימי פסח, חגהשבועות, אחד במאי, יום הפורים, יום העצמאות ובכל חגי המדינה שיקבעו בחוק. העובדים בענף (למעטעובדי הצינקוגרפיה) יקבלו חצי יום חופשה בפורים.
 2. מענק חג - המעביד ישלם לעובדיו, לאחר שלושה חודשי עבודה במפעל רטרואקטיבית מהיום הראשון מענק חג בשיעור של חודש ימים לשנה, מחציתו בערב חג הפסח ומחציתו בערב ראש השנה ובאופן יחסי לחודשי עבודתו.
 3. ימי שמחה- בנוסף למכסות ימי החופשה יקבלו העובדים יום חופשה אחד בתשלום ביום נישואים, וכן יקבלו יום חופשה אחד בתשלום לרגל הולדת בנו/בתו ולרגל בר מצווה. לעובד קבוע תינתן חופשת נישואין בת 3 ימים בתשלום וכן חופשה בתשלום בת יום אחד גם ביום ברית.
 4. ביטוח מחלה - העובדים יבוטחו למקרה מחלה בקרן ביטוח למחלות על ידי קופת חולים או "מבטחים"
 5. ביטוח למקרה תאונות עבודה - המעביד יבטח את העובדים ביטוח נזיקין נוסף לביטוח הלאומי.
 6. ביטוח פנסיה - "ביטוח פנסיה" – ביטוח פנסיה מקיף או יסודי ב"מבטחים" או בכל קרן פנסיה המוכרת בידי ההסתדרות והתאחדות התעשיינים. לעובדים אשר שכרם עולה על השכר הנקוב בתעריף ישלמו המעבידים בעבורם לקרן פנסיה את חלקם וחלק העובדים ממלוא השכר שמקבל העובד בפועל על מרכיביו השונים למעט החזקת רכב, נסיעות וטלפון.
 7. ארוחה חמה או כוס חלב לעובדים- במקומות בהם אין מטבח יספק המעביד על חשבונו כוס חלב ליום לכל עובד. כל עובד שיעבוד שעתיים נוספות ויותר – על המעביד לספק לו ארוחה או תמורתה בכסף. הסדר זה יבוא במקום ההסדרים המוסכמים או הנהוגים במפעלים בקשר לעובדים שעות נוספות ולא בנוסף להם, ובלבד שלא יגרע מהסדרים עדיפים (במקרה שיחול הסדר עדיף – יחול ההסדר העדיף בלבד.
 8. בגדי עבודה– המעביד יספק לכל העובדים בגדי עבודה: מכנסיים וחולצה או חלוק פעמיים בשנה וזוג נעליים פעם בשנה.
 9. הוצאות נסיעה- מעביד ישלם לכל העובדים (קבועים וזמניים) דמי נסיעה, מיום כניסתם לעבודה. תשלום זה אינו מהווה חלק מהשכר.
 10. קרן השתלמות בענף הדפוס- המעבידים ישלמו לקרן השתלמות 0.4% משכרם החודשי של כלל העובדים המקצועיים המועסקים אצלם. הכספים האלה ייגבו באמצעות גובי "מבטחים" מדי חודש בחודשו ויועברו על ידם לרשות הנהלת הקרן להשתלמות.
 11. סמינרים ימי עיון והשתלמות - ללא כל קשר עם קרן השתלמות ישתתף המעביד בהוצאות לסמינרים, ימי עיון והשתלמות לעובדים. המעביד ישלם לעובד שכר מלא בשיעור של יום וחצי מתוך שלושה ימי היעדרות מהעבודה לצורך השתתפותו בשלושה ימי סמינר או ימי עיון בשנה לוועדי עובדים ופעילים. מפעלים קטנים המעסיקים עד 5 איש ישלמו ימי היעדרות כנ"ל לעובד אחד בכל שנה.
 12. הודעה מוקדמת לפני פיטורין / התפטרות- שיעור ההודעה המוקדמת בכתב לעובד קבוע יהיה חודש ימים. חובת ההודעה המוקדמת חלה גם על העובד במקרה של התפטרות.
 13. פיצויי פיטורין- עובד שפוטר או פרש מהעבודה מפאת איבוד כושר עבודתו, או זקנה או מסיבת מחלה שנקבעה על ידי ועדה רפואית מטעם קופת חולים או מחמת הרעה אינדיבידואלית של תנאי עבודה כגון: העברה מתפקיד הנהלתי, הורדת משכורת וכו', או מסיבה מספקת אחרת כגון: פרישה בגלל לידה, העברה לחקלאות או החלפת עיר המגורים מסיבה מספקת בהתאם לחוק, ישלם המעביד פיצויים לעובד.
 14. חובת הפקדת פיצויי פיטורין - המעביד יפקיד את פיצויי הפיטורים בשיעור 8.3% מידי חודש בחודשו, בקופת "מבטחים" או בקרן פנסיה אחרת המוכרת על ידי ההסתדרות, או בקופות הפיצויים המוכרות על ידי האוצר ו/או כפי שיוסכם בין יחידי הצדדים. במידה והסכום אשר הצטבר בקופת הפיצויים איננו מספיק לתשלום מלוא הפיצויים, תשולם בידי המעביד היתרה לעובד תוך 7 ימים מיום התשלום על ידי הקרן.
 15. זכויות סוציאליות לעובדים זמניים - כדי להבטיח זכויות סוציאליות לעובדים שאינם קבועים ישלם המעביד ל"מבטחים" 13.5% מהשכר הכולל של העובד החלמהיום הראשון לעבודתו במפעל: לקרן פנסיה– 6%בכפיפות לתקנותמבטחים); לחופשה – 4%; לביטוח מחלה - 2.5%; להשלמת שכר במקרה של תאונת עבודה – 1%. העובד ישלם לקרן "מבטחים 5.5% משכרו הכולל (בכפיפות לתקנותמבטחים) אשר ינוכה משכרו וישולם על ידי המעביד לקרן. במידה ודמי החופשה בקרן לזכותו של עובד זמני לא מכסה את המגיע לו על פי חוק חופשה שנתית ישלם המעביד את ההפרש ישירות לעובד. קביעות– נשאר העובד לאחר תקופת הניסיון ייחשב כקבוע ויחולו עליו כל תנאי העבודה, זכויות וחובות הקבועים בהסכם זה, החל מיום כניסתו לעבודה בניכוי תשלומים במידה ושולמו.

 

* אין מדובר ברשימה ממצה של הזכויות. לקבלת מלוא הזכויות יש לעיין בהסכם העבודההקיבוצי ובצו ההרחבה בענף הדפוס

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים