חוזה העבודה של העובד הזר

על מעסיק להתקשר עם העובד הזר בחוזה עבודה מפורט בכתב, בשפה שהעובד הזר מבין, ועליו למסור לעובד הזר עותק ממנו. בחוזה העבודה יש לכלול את תנאי העבודה שסוכמו בין הצדדים וכן את הפרטים הבאים:

זהות המעסיק וזהות העובד הזר, תיאור התפקיד, שכרו של העובד הזר (לרבות רכיביו, אופן עדכון השכר ורכיביו ומועדי התשלום), רשימת הניכויים משכר העבודה, תשלומים של המעסיק ושל העובד הזר בעבור תנאים סוציאליים של העובד, תאריך תחילת העבודה ותקופת העבודה, אורכו של יום העבודה הרגיל או שבוע העבודה הרגיל של העובד הזר לרבות יום המנוחה השבועי, תנאים לעניין היעדרות בתשלום, חובותיו של המעסיק לעניין הסדרת ביטוח רפואי ותנאי מגורים הולמים עבור העובד.

העסקת עובד זר ללא חוזה עבודה כאמור, או ללא שנכללו בחוזה כל הפרטים האמורים, מהווה עבירה פלילית.

 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים