העסקת בני נוער

להלן סקירה של עיקרי הכללים לעניין העסקה של בני נוער.

1. גיל העסקה

מותר להעסיק במהלך חופשת הקיץ נוער מעל לגיל 14. נער שמלאו לו 14 אך לא מלאו לו 15 ניתן להעסיק רק בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו. במהלך שנת הלימודים מותר להעסיק בני נוער מגיל 15 ומעלה, ובלבד שלא חל עליהם חוק לימוד חובה.

יצויין כי לגבי העסקת נערים בהופעה ובפרסומת חלים כללי מיוחדים ובין היתר בהעסקת נער מתחת לגיל 15 יש צורך בקבלת היתר מיוחד ממשרד התעשייה המסחר והתעסוקה וכן קיימים הגבלות נוספות לגבי תנאי העסקה ושעות העסקה.

2. אישורים לעבודה

הנער חייב להמציא למעביד פנקס עבודה כתנאי להעסקתו. הפנקס מוצא בלשכות שירות התעסוקה ועליהם להצטייד באישור רפואי ובתעודת זהות (שהלם או של אחד ההורים). את הפנקס יש למסור למעסיק.

3. שעות עבודה

מותר להעסיק בני נוער לכל היותר 8 שעות ביום, ולא יותר מ - 40 שעות בשבוע בסך הכל. נערים מעל

גיל 16 , מותר להעסיקם עד 9 שעות ובכפוף לכך ששבוע העבודה לא יעלה על 40 שעות שבועיות.

4. עבודה בשעות נוספות- העבדת נער בשעות נוספות אסורה.

5. עבודה במנוחה השבועית - החוק אוסר העסקת בני נוער במנוחה השבועית. אורכה של המנוחה השבועית הוא 36 שעות רצופות

6. הפסקות בעבודה – נער שעובד למעלה מ 6 שעות ביום זכאי להפסקת סעודה ומנוחה של 45 דקות מתוכן לפחות חצי שעה רצופה. אין חובה לתשלום שכר בהפסקה אלא אם נקבע אחרת בין הצדדים או שבהפסקה הנער מחוייב להישאר במקום העבודה.

7. עבודת לילה – החוק אוסר להעסיק נער מתחת לגיל 16 או נער מעל גיל 16 שחוק חינוך חובה חל עליו בין השעות 20:00 בלילה ל 08:00 בבוקר אין להעסיק בני נוער שגילם הוא 16 עד 18, בין השעות 22:00 בלילה ל 06:00 בבוקר אלא לפי היתר.

8. חופשה שנתית בני נוער זכאים ל-18 ימי חופשה שנתית בשנה וזאת בתנאי שעבדו 200 ימים ויחסי העבודה התקיימו במהלך כל השנה. עובד שמקבל שכר על בסיס יום או שעה ועבד פחות מ 75 ימים רצוף תשולם לו תמורת חופשה בסך של 4% לפחות משכר העבודה.

9. הוצאות נסיעה בני נוער זכאים לקבל החזר בגין הוצאות נסיעה עד לסך של 21.14 ₪ ליום עבודה.

10. רישום שעות העבודה - חובה על מעביד לערוך רישום מדויק של שעות העבודה של בני הנוער.

11. שכר המינימום לבני נוער עובדים (נכון לחודש מאי 2012)

 

גיל

שכר חודשי

(עד 40 שעות שבועיות) בש"ח

שכר לשעה בש"ח

עד 16

2,870

16.59

עד 17

3,075

17.77

עד 18

3,403

19.67

12. תקופת נסיון / תקופת התלמדות- בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה, מעביד מחוייב לשלם שכר לעובד גם עבור תקופת "התלמדות" או "תקופת נסיון" בשכר שלא יפחת משכר המינימום. יודגש כי גם עבור ימי הכנה לעבודה או ישיבות עבודה זכאי העובד לתשלום.

13. קנסות - מעביד אינו ראשי להטיל על בני נוער קנסות בעבודה אלא אם הדבר הותר במפורש בחוק.

14. פירוט תנאי העבודהבהתאם לחוק , מעביד מחוייב למסור לבני הנוער הבאים לעבוד לתקופה העולה על 30 יום טופס המפרט את תנאי עבודתם. בטופס זה נכללים בין היתר גובה השכר , אורך יום העבודה, תפקיד העובד וכו'.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים