ניכוי עלות נזקים שנגרמו לרכב המעביד

שאלה

אני עובד כנהג בחברה פרטית. עקב תאונה שאירעה לרכב המעביד בו נסעתי ניכתה החברה משכר עבודתי את התשלום  בגין ההשתתפות העצמית אותו שלמה החברה.

האם רשאית החברה לנהוג כך?

 

תשובה

לא. חוק הגנת השכר קובע סכומים שניתן לנכות משכר העבודה. כך הותרו ניכויים לתרומות שהעובד הסכים בכתב כי ינוכו, דמי חבר בארגון עובדים ובלבד שהדבר נעשה על פי הוראות חוזה העבודה, ההסכם הקיבוצי או מכוח הסכמה בכתב של העובד, דמי טיפול מקצועי, סכום שהוטל כקנס משמעתי לפי חיקוק או הסכם קיבוצי, תשלומים שוטפים לקופת גמל, וחוב על פי התחייבות בכתב מהעובד למעביד.

לפיכך לא ניתן לנכות משכר העובד  תשלום בגין השתתפות עצמית עקב הנזקים שנגרמו לרכב המעביד היות וסכומים אלו אינם נכנסים בגדר הניכויים הקבועים בחוק הגנת השכר.

 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים