עובד ששכרו משולם על בסיס עמלות בלבד

שאלה

אני עובד כאיש מכירות ושכרי משולם על בסיס עמלות בלבד.

בהתאם להסכם ביני לבין המעביד נקבע כי בסוף שנת עבודה  תיעשה בדיקה, האם ממוצע השכר נמוך משכר המינימום ובמקרה זה ישלים לי המעביד את השכר כך שלא יפחת משכר המינימום. האם הדבר חוקי?

 

תשובה

בהתאם לחוק שכר מינימום, מעביד מחוייב לשלם לעובד שכר שלא יפחת משכר המינימום, לחודש, ליום או לשעה.


בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי מעביד חייב להשלים לעובד – ששכרו משתלם על בסיס עמלות, ואשר הכנסתו החודשית מהעמלות נמוכה משכר המינימום החודשי – את שכרו עד לגובה שכר המינימום החודשי. תשלום סכום ההשלמה יעשה במועד הקבוע לתשלום שכר חודשי, על פי חוק הגנת השכר, ואם לא ישולם במועד יחולו לגביו ההוראות הנוגעות להלנת שכר (ע"ע 1194/01 דרור עגיב נ' המגן - חברה לביטוח בע"מ).

יחד עם זאת , המעביד יהיה זכאי לנכות בכל חודש את סכום ההשלמה מסכום העמלות שזכאי להן העובד במועד הניכוי, ובתנאי שלאחר ניכוי סכום ההשלמה יוותר בידי העובד בחודש הניכוי סכום השווה לשכר המינימום החודשי, ובתנאי שסכום הניכוי לא יעלה על הסכום המותר לניכוי מקדמות על פי חוק הגנת השכר.

כלומר על המעביד לדאוג כי באופן חודשי יקבל העובד שכר חודשי שלא יפחת משכר המינימום. את סכום ההשלמה לשכר המינימום, יכול המעביד לנכות משכר העובד בחודשים שבהם מרוויח העובד מעל שכר המינימום.

יצויין כי העובד והמעסיק רשאים גם לקבוע ביניהם מראש, בחוזה העבודה, הסדר של תשלום שכר על פיו מקבל העובד תשלום חודשי קבוע שאינו נופל משכר המינימום, ולערוך ביניהם התחשבנות ביחס לגובה העמלות המגיעות לעובד בסוף כל תקופה שתקבע בכתב מראש. הסכם זה תואם  הן את דרישות חוק שכר מינימום והן את דרישות חוק הגנת השכר, שכן כך מקבל העובד תשלום חודשי שאינו נופל משכר המינימום, אינו מקבל הכנסה גבוהה מזו שהיה מקבל לו נקבע שכרו על פי עמלות,  ומקבל, במרבית המקרים, שכר התואם את גובה העמלות להן הוא זכאי.

 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים