הגנה על עובדים במקרה של קשיים כלכליים של המעביד

פרק ח' לחוק הביטוח הלאומי נותן הגנה לעובדים שזכויותיהם נפגעו כתוצאה מקשיים, שאליהם נקלע מקום עבודתם, ובשל קשיים אלה ניתן צו פירוק או צו פשיטת רגל נגד המעביד.

בהתאם לחוק, עובד שכיר שמעבידו פשט את הרגל או שהחברה שעבד בה התפרקה, זכאי לתשלום ("גמלה") שכר העבודה שלא שולם לו על ידי המעביד ולתשלום פיצויי הפיטורין שמעבידו נשאר חייב לו ושאין להם כיסוי בקופת הגמל  עד למקסימום הגמלה הקבוע בחוק; כמו כן זכאי העובד, שהביטוח הלאומי יעביר כספים (גמלה) לקופות גמל שלו, שלא הופקד בהן הסכום הדרוש על ידי המעביד.

 

מהם סכומי הגמלה לה העובד זכאי?

הסכום המכסימלי של הגמלה הינו 10 פעמים השכר הממוצע לאחר הפחתה של 4%  שנכון להיום עומד על סך של כ 69,000 ₪.

לסכום הגמלה יתווספו הפרשי הצמדה מיום היווצרות החוב עד ליום התשלום על ידי המוסד לביטוח לאומי.

לגבי קופת גמל – המוסד לביטוח לאומי יעביר לקופת הגמל את סכום החוב בעד כל עובד עד למכסימום הקבוע בחוק שהוא פעמיים השכר הבסיסי לאחר הפחתה של 4% (סך של כ 14,000 ₪).

 

מרכיבי השכר לצורך חישוב הגמלה

שכר עבודה שלא שולם לעובד-  יצויין כי שכר העבודה שיילקח בחשבון לצורך חישוב הגמלה לא יפחת משכר המינימום, בהתאם להיקף המשרה של העובד. גמלה המחושבת כאמור על-פי שכר המינימום תשולם לתקופה של עד 12 חודשים.

פדיון חופשה – תשלום עבור מספר ימי החופשה שנותרו לזכותו של העובד עד ליום הפסקת עבודתו כפי שמופיע בתלוש השכר האחרון, ובכפוף לחוק חופשה שנתית.

דמי הבראה – החלק שלא שולם לעובד עד ליום הפסקת עבודתו, ובעבור השנתיים האחרונות לעבודתו של העובד.

ביגוד – החלק שלא שולם לעובד עד ליום הפסקת עבודתו, ובעבור השנה האחרונה.

משכורת 13 – החלק שלא שולם לעובד עד ליום הפסקת עבודתו ובעבר השנה האחרונה.

יצויין כי ישנם רכיבי תשלום המופיעים בתלוש המשכורת שלא יחשבו כ"שכר עבודה" ולפיכך לא יהווה חלק מחישוב הגימלה כגון , טלפון, החזר הוצאות רכב וכו'. 

פיצויי פיטורין - אם העובד לא היה מבוטח בקופת גמל המכסה לו את פיצויי הפיטורין בהסכם פנסיה מקיפה, הביטוח הלאומי ישלם או ישלים את החסר. התשלום יהיה כפוף להוראות חוק פיצויי פיטורין או לזכויותיו של העובד מכוח ההסכם הקיבוצי – הכל לפי טובת העובד.

תשלומים לקופת גמל - בהתאם להוראות הסכם קיבוצי או חוזה עבודה, על המעביד להעביר לקופת הגמל כספים, שנועדו לשם צבירתן או הבטחתן זכויות העובד הקשורות בעבודתו, או הפסקת עבודתו.

קופת הגמל תהא זכאית לגמלה בגין תשלומים אשר לא הועברו לקופת הגמל מכספי המעביד, או כספים שנוכו משכר העובד.

המוסד יעביר לקופת הגמל את סכום החוב בעד כל עובד, עד המקסימום הקבוע בחוק הביטוח הלאומי, שהוא פעמיים השכר הממוצע במשק.

בהתאם לפסיקה יש לשלם את תשלום הודעה מוקדמת (ע"א 10961/04).

 

תנאי הזכאות לקבלת הגמלה

על מנת שעובד יהיה זכאי לקבל את התשלומים מהמוסד לביטוח לאומי יש צורך כי ינתן צו פירוק התאגיד במקרה של מעסיקה שהיא חברה או צו פשיטת רגל במקרה של אדם פרטי. לאחר מתן צו הפירוק יש להגיש את התביעה למפרק או לכונס הנכסים הרשמי המשמש כמפרק

בעקבות תיקון לחוק, מנהלי חברות או בעל שליטה בחברת מעטים לא יהיו זכאים לגמלה. בעל שליטה הינו אדם שיכול לכוון את פעילותה של החברה בעצמו או באמצעות קרובו או בעל זכות של למעלה מ 10% מכוח ההצבעה למנות מנהל ו/או לזכות לרווחים. חברת מעטים הינה חברה שיש בה לכל היותר 5 בני אדם ושאין לציבור עניין זה. באמצעות תיקון זה נמנע מבעלי חברת קטנות ליהנות מפירוק החברה.

 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים