זכויות עובדים במקרה של פשיטת רגל

החוק אוסר על הגשת תביעה נגד פושט רגל או חברה בפירוק. לכן, עובד שכיר שמעבידו פשט רגל והמעביד נותר חייב לעובד בגין עבודתו טרם פשיטת הרגל, יפוצה ע"י המוסד לביטוח לאומי.

חוק הביטוח הלאומי מגן על עובדים שלא קיבלו את זכויותיהם כתוצאה מפשיטת רגל של המעביד או פירוק החברה בה עבדו.

פרק ח' לחוק הביטוח הלאומי שעוסק בביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק התאגיד קובע כי העובד יהיה זכאי לגמלה בגין שכר עבודה ו/או פיצויי פיטורין שלא שולמו לו ע"י המעסיק.

תנאי מקדמי לקבלת הגמלה הינו שיינתן צו לפירוק התאגיד במקרה של מעסיקה שהיא חברה, או צו פשיטת רגל במקרה של אדם פרטי.

החוק קובע כי עובד שכיר שמעבידו  פשט את הרגל או החברה בה עבד העובד, התפרקה, זכאי לתשלום שכר עבודה ופיצויי פיטורין עד למכסימום הקבוע בחוק. (סכום זה עומד על  99,879 ש"ח)

הגמלה שתשולם לעובד מתעדכנת מעת לעת והיא 10 פעמים השכר הממוצע במשק .

בנוסף לכך הביטוח הלאומי יעביר כספים לקופת הגמל של העובד במידה ולא הופקדו הסכומים הנדרשים על ידי המעביד.

 

מרכיבי השכר לצורך חישוב הגמלה

שכר עבודה שלא שולם לעובד-  יצויין כי שכר העבודה שיילקח בחשבון לצורך חישוב הגמלה לא יפחת משכר המינימום, בהתאם להיקף המשרה של העובד. גמלה המחושבת כאמור על-פי שכר המינימום תשולם לתקופה של עד 12 חודשים.

פדיון חופשה – תשלום עבור מספר ימי החופשה שנותרו לזכותו של העובד עד ליום הפסקת עבודתו כפי שמופיע בתלוש השכר האחרון, ובכפוף לחוק חופשה שנתית.

דמי הבראה – החלק שלא שולם לעובד עד ליום הפסקת עבודתו, ובעבור השנתיים האחרונות לעבודתו של העובד.

ביגוד – החלק שלא שולם לעובד עד ליום הפסקת עבודתו, ובעבור השנה האחרונה.

משכורת 13 – החלק שלא שולם לעובד עד ליום הפסקת עבודתו ובעבור השנה האחרונה.

יצויין כי ישנם רכיבי תשלום המופיעים בתלוש המשכורת שלא יחשבו כ"שכר עבודה" ולפיכך לא יהווה חלק מחישוב הגימלה כגון , טלפון, החזר הוצאות רכב וכו'. 

פיצויי פיטורין - אם העובד לא היה מבוטח בקופת גמל המכסה לו את פיצויי הפיטורין בהסכם פנסיה מקיפה, הביטוח הלאומי ישלם או ישלים את החסר. התשלום יהיה כפוף להוראות חוק פיצויי פיטורין או לזכויותיו של העובד מכוח ההסכם הקיבוצי – הכל לפי טובת העובד.

תשלומים לקופת גמל - בהתאם להוראות הסכם קיבוצי או חוזה עבודה, על המעביד להעביר לקופת הגמל כספים, שנועדו לשם צבירתן או הבטחתן זכויות העובד הקשורות בעבודתו, או הפסקת עבודתו.

קופת הגמל תהא זכאית לגמלה בגין תשלומים אשר לא הועברו לקופת הגמל מכספי המעביד, או כספים שנוכו משכר העובד.

המוסד יעביר לקופת הגמל את סכום החוב בעד כל עובד, עד המקסימום הקבוע בחוק הביטוח הלאומי, שהוא פעמיים השכר הממוצע במשק.

 

מהגמלה שתאושר ינוכו הסכומים המתחייבים מהחוק.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים