פיטורי שומר סמוך לסוף שנת העבודה

סעיף 3 לחוק פיצויי פיטורים תשכ"ג – 1963 קובע כי

"פיטורים סמוך לפני סוף שנת עבודה ראשונה, יראו אותם – אם לא הוכח היפוכו של דבר – כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורים, ואין פיטורים כאלה פוגעים בזכות הפיצויים".

לעניין משך הזמן שייחשב "סמוך לפני סוף שנת עבודה ראשונה" נפסק:

בסעיף 3 האמור לא הוגדר המונח "סמוך", ויש על כן לפרש מונח זה בהתאם לנסיבותיו של כל עניין.

בהתאם לפסיקת בית הדין לעבודה פיטורין כעבור 11 חודשים יחשבו כפיטורין סמוך לסוף שנת העבודה.

יחד עם זאת בפסק דין קרא איוב קבע בית הדין כי "אין מקום לקבוע שסעיף 3 לחוק פיצויי פיטורים חל רק בתנאי שהעובד הועסק לפחות 11 חודשים, וייתכנו מקרים בהם עובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים, גם אם הועסק פרק זמן קצר יותר. אם מתברר כי המעביד מעסיק עובדים בשיטת "הדלת המסתובבת", דהיינו: מעסיק עובדים לפרק זמן קרוב לשנה;  מסיים את העסקתם ללא סיבה הקשורה לתפקודם או לצרכי העבודה, אלא רק על מנת להימנע מתשלום זכויות המגיעות לעובדים לאחר שנת עבודה מלאה  (פיצויי פיטורים, דמי הבראה); ומקבל עובדים חדשים במקומם, יש מקום לפסוק פיצויי פיטורים גם אם תקופת ההעסקה הייתה קצרה מ- 11 חודשים. במקרה בו בית הדין משוכנע כי סיום העסקתו של העובד נעשה רק על מנת להימנע מתשלום פיצויי פיטורים,  והעובד הועסק פרק זמן של קרוב לשנה,  יש תחולה לסעיף 3 לחוק פיצויי פיטורים גם אם העובד  הועסק תקופה קצרה יותר מ- 11 חודשים" (דב"ע נא/241 – 3 קרא איוב – חיה אופיר, עבודה ארצי כרך כה(2) 269)

בע"ע 420/06 ליאוניד קוגן נ' כפיר בטחון ומיגון אלקטרוני בע"מ קבע  בית הדין כי פיטורין לאחר 10 חודשים יחשבו כפיטורין סמוך לסוף שנת העבודה וכדברי בית הדין "בנסיבות המקרה הנדון, משהמערער הועסק כמעט עשרה חודשים, ומשנקבע על ידי בית הדין האזורי כי הסיבה היחידה לפיטוריו הייתה הרצון להימנע מתשלום פיצויי פיטורים,  וכי הסיבה המוצהרת לפיטורים – צמצומים – אינה אמת, המערער זכאי לפיצויי פיטורים".

 
 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים