הודעה מוקדמת על פיטורין

מתן הודעה מוקדמת על פיטורין מוסדרת בחוק הודעה מוקדמת לפיטורין ולהתפטרות התשס"א - 2001. סעיף 2 לחוק קובע כי מעביד המבקש לפטר עובד ייתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים לפי הוראות החוק. "הודעה" לעובד צריכה להיות בכתב, באופן ברור וחד משמעי, ולכלול את יום מתן ההודעה וכן את יום הכניסה לתוקף של סיום העבודה. יודגש, כי חובה מקבילה קמה לעובד המבקש להתפטר.

 

עובד במשכורת זכאי להודעה מוקדמת על פיטוריו על פי הפירוט הבא:

  • במהלך ששת חודשי העבודה הראשונים העובד יהיה זכאי להודעה של יום בשל כל חודש עבודה.
  • במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה, העובד יהיה זכאי להודעה של 6 ימים בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה.
  • לאחר שנת עבודתו הראשונה העובד יהיה זכאי להודעה מוקדמת של חודש

 

עובד בשכר זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים כמפורט:

  • במהלך שנת עבודתו הראשונה, העובד יהי זכאי להודעה של יום אחד בשל כל חודש עבודה.
  • במהלך שנת עבודתו השנייה העובד יהיה זכאי להודעה של 14 ימים בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה.
  • במהלך שנת עבודתו השלישית העובד יהיה שכאי להודעה מוקדמת של 21 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה.
  • לאחר שנת עבודתו השלישית העובד יהיה זכאי להודעה של חודש ימים.

מעביד רשאי להודיע לעובד שנתן הודעה מוקדמת לפיטורים כי הוא מוותר על נוכחות העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה האמורה ובלבד שישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו.

מעביד שפיטר עובד ולא נתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים ישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.

 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים