הרכיבים אותם יש לכלול בתשלום פיצויי פיטורין

בהתאם לתקנות פיצויי פיטורים הרכיבים שיובאו בחשבון שכר עבודה לעניין פיצויי פיטורים הינם – שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר מחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית, ותוספת מקצועית. מלבד רכיבים אלו, לא תובא "תוספת" אחרת בחשבון. כדי שסכום המשתלם כשכר עבודה יהווה "תוספת" ולא חלק מהשכר הכולל המשמש לחישוב פיצויי פיטורים, צריך שהתשלום יהיה מותנה בתנאי או במצב, כך שאם לא מתקיים התנאי או משתנה המצב – התשלום חדל.

  1. שווי שימוש – הכנסה זקופה או שווי אינה שכר עבודה, אינה הכנסה ואינה רכיב שכר שיש להביאו בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים. לפיכך, טובות הנאה רבות שמקבל עובד ואשר בגינן משתלם מס, אינם רכיב לעניין חישוב פיצויי פיטורים.
  2. גילום שווי שימוש – סכום מגולם שהוסף למשכורתו של העובד, בעקבות טובת הנאה שניתנת לעובד, הינו תוספת מותנית בתנאי, ונחשב כ"תוספת", ולכן אין להכליל רכיב זה בחישוב לעניין פיצויי פיטורים.
  3. עמלות – עפ"י תקנה 9 לתקנות פיצויי פיטורים, לצורך חישוב הפיצויים שמגיעים לעובד ששכרו משתלם בעמלות, יש לקחת בחשבון את שיעורי משכורתו הבסיסית האחרונה בתוספת הממוצע של שיעורי עמלות שקיבל העובד במשכורתו במשך 12 חודשי עבודתו האחרונים.
  4. משכורת 13 – לא תובא בחשבון לעניין חישובם של פיצויי פיטורים.
  5. מענק – אם לעובד משולם מענק, יש לבחון האם המענק מותנה בדבר מה, ואם המענק לא היה מותנה, הרי שרכיב זה יחשב כחלק משכר היסוד המשמש לחישוב פיצויי פיטורים.
  6. אחזקת רכב – אחזקת רכב המשמשת להחזר בגין כיסוי הוצאות הרכב של העובד, לא תיחשב כחלק מהשכר לצורך חישוב פיצויי הפיטורים. אולם, אם יוכח כי תשלום זה היה למעשה חלק מהשכר הרגיל של העובד, ייחשב הוא כחלק מהשכר הרגיל לצורך חישוב הפיצויים.
  7. שעות נוספות – בעקרון אין לכלול תשלום שעות נוספות בחישוב פיצויי הפיטורים היות ותשלום שעות נוספות מותנה בתנאי שהעובד עבד שעות נוספות.  יצויין כי גם במצב שבו משתלמת לעובד תוספת שעות נוספות גלובלית, והעובד ביצע שעות נוספות בפועל, לא יבוא התשלום בגין השעות הנוספות הגלובליות בגין השעות הנוספות הגלובליות במסגרת "שכר היסוד" לצורך חישוב פיצויי פיטורים.  במקרה בו מדובר בתוספת פיקטיבית דהיינו עובד קיבל תוספת שעות נוספות כאשר בפועל הוא לא  עבד כלל בשעות נוספות הרי שמדובר בתשלום שאינו מותנה בתנאי כלשהו, ולפיכך יחשב כחלק משכר היסוד ולא כתוספת.
  8. דמי הבראה – בעקרון , דמי בראה לא יחשבו כחלק משכר היסוד לצורך חישוב פיצויי פיטורים וזאת אף אם שולמו מדי חודש בחודשו ובתנאי שהם משקפים תשלום דמי הבראה אמיתי ולא פיקטיבי.
  9. תוספת משמרות – בחישוב פיצויי הפיטורים יש להביא בחשבון את השכר ששולם לעובד בעד שעות העבודה במשמרת לילה, אולם רק בגובה השכר הרגיל ללא תוספת העבודה במשמרת לילה.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים