היועץ המשפטי לממשלה ובזק נ' בית הדין הארצי לעבודה

היועץ המשפטי לממשלה ובזק נ' בית הדין הארצי לעבודה

שביתת עובדי בזק במחאה על החלטת הממשלה להכניס תחרות לשוק התקשורת היא שביתה פוליטית שכן הינה מכוונת נגד הריבון ולא נגד המעביד.


עובדות המקרה:

הממשלה החליטה להכניס תחרות לשוק התקשורת. עובדי בזק טענו שביטול הבלעדיות של בזק יפגע בתנאי עבודתם ויביא לפיטורים של עובדים רבים מהם. העובדים פתחו בעיצומים, בעקבותיהם הוגשה בקשה לביה"ד האזורי לעבודה להפסקתם  ביה"ד האזורי קבע כי השביתה אינה לגיטימית היות והיא שביתה פוליטית והורה על הפסקת העיצומים.

ביה"ד הארצי קבע כי לא כל שביתה שאינה נגד המעביד אלא נגד הממשלה כריבון, היא "שביתה פוליטית". כפועל יוצא מכך, השביתה שנקטו העובדים אינה "שביתה בלתי מוגנת". מכאן העתירה.


ביהמ"ש הגבוה לצדק פסק:

השופט לווין קובע שיש לבצע הפרדה בין שלושה סוגי שביתות שונים:

  1. שביתה כלכלית – שביתה המכוונת בדרך כלל כנגד המעביד המבקש לפגוע בזכויות העובדים או המסרב לשפר תנאי עבודתם. שביתה זו עשויה להיות מכוונת גם כנגד הריבון כשזה פועל במעמדו כמעביד. שביתה כזו מקובלת כשביתה לגיטימית.
  2. שביתה פוליטית טהורה – מכוונת כנגד הריבון שלא במעמדו כמעביד, אלא כמי שמופקד על קביעת מדיניות כלכלית כוללת שאינה מקובלת על ציבור עובדים, מחשש שמדיניות כזו תצר צעדיהם ותפגע ביכולתם להתמודד עם קביעת זכויותיהם כעובדים. זוהי שביתה הנחשבת לא לגיטימית, מכיוון שהיא מבקשת לערער את סמכותו של הריבון לקבוע מדיניות כלכלית בראייה רחבה של טובת הציבור.
  3. שביתה "מעין פוליטית" – נמצאת בתווך שבין שתי ההגדרות הקודמות. מדובר באותם מקרים שבהם שובתים העובדים בנושא שאינו קשור ישירות לתנאי עבודתם במובן הצר אך משפיע עליהם באופן ישיר. אם מטרתה העיקרית של שביתה זו הוא השפעה ישירה על זכויות העובדים, אזי, גם אם הם שובתים כנגד הריבון, תוגדר שביתתם כ"מעין-פוליטית" ותזכה את העובדים בזכות לשבות שביתת מחאה קצרה בלבד.

סיווגה הנכון של השביתה דנן, על-פי יעדיה ורקעה, הוא לכל היותר שביתה "מעין-פוליטית", המצדיקה אך ורק הפגנת מחאה היכולה למצוא ביטוי, כאמור, בשביתה הפגנתית קצרת מועד.

 

 

 

 

 

 

 

 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים