אילת מסעדות בע"מ נ' ענבל מלכה - תשר המשולם למלצרים ישירות מלקוחות המסעדה אינו מהווה שכר עבודה.

עע 98 / 300113 ד.ג.מ.ב. אילת מסעדות בע"מ נ' ענבל מלכה מ 769

עובדות המקרה

המשיבה (ענבל מלכה) הועסקה כמלצרית במסעדת "ניו-יורק ניו-יורק" באילת, לתקופה של כ-5 חודשים. מתכונת עבודת המלצרים במסעדה נקבעה כמשמרות הפרושות על פני כל ימות השבוע, לרבות סוף השבוע. על-פי הנוהג שהשתרש במסעדה, התמורה היחידה שקיבלה ענבל בעד עבודתה הייתה סך כל סכומי התשר שהותירו לה באופן ישיר לקוחות המסעדה. עם זאת, התחייבו בעלי המסעדה, כי במידה ושיעורי התשר שתקבל ענבל לא יגיעו לגובה שכר המינימום היומי ישלימו את שכרה בהתאם מקופתם, בסוף החודש.

המשיבה הגישה תביעה לבית-הדין האזורי לעבודה, שבה תבעה, בין היתר, תשלום שכר מינימום בעד תקופת עבודתה ללא זיקה לסכומי התשר שקיבלה מלקוחות המסעדה.

בית-הדין האזורי קיבל את התביעה וקבע כי תשר המשולם למלצרים ישירות מלקוחות המסעדה אינו מהווה שכר עבודה ולכן על המערערת לשלם למשיבה שכר מינימום בגין כל תקופת עבודתה, מעבר לסכומי התשר שקיבלה.

בית-הדין הארצי לעבודה פסק:

ככלל, מעסיק חייב בתשלום שכר והוא אינו יכול להשתחרר מחובתו זו על-ידי הסתמכות על תשלום של תשר המשולם לעובד על-ידי אחר. עם זאת, אין לשלול אפשרות שתשלום תשר יובא בחשבון לצורך תשלום שכר אם יתקיימו מספר תנאים הכרחיים מצטברים:

  1. בין הצדדים קיים הסכם הקובע במפורש, שניתן להביא בחשבון השכר גם תשלומי תשר המשולמים לעובד.
  2. הסכם העבודה או ההסכם הקיבוצי כולל הסדר מפורט ומסודר בדבר דרכי הטיפול בהכנסות מתשר, כגון - שקיפות ותיעוד של התשלומים, קיומה של קופה וחשבונאות של ההכנסות, דרכי חלוקת הסכומים שהתקבלו.
  3. השכר משני המקורות (השכר הרגיל ותשלומי התשר) לא ייפול משכר המינימום הקבוע בחוק.
  4. זכויותיו הסוציאליות של העובד מבוססות על ההכנסה משני המקורות והן מובטחות לאשורן. הבטחת תשלומי המס המלאים המתחייבים משכרו של העובד. רק הסדר מפורט העונה על דרישות אלה יכול להביא להכרה (מלאה או חלקית) בתשלומי תשר כשכר עבודה לצורך חוק שכר מינימום.

 

במקרה דנן, לא התקיים אף אחד מהתנאים הדרושים. ההסדר שנעשה בין המערערת למשיבה כי שכר העבודה יבוא מן התשר אינו מקובל ואינו ראוי והוא בבחינת הסכם הנוגד את תקנת הציבור שדינו להתבטל. על-כן, כספי התשר אינם יכולים להוות חלק משכרה של המשיבה לצורך החוק. על המערערת לשלם למשיבה שכר עבודה בגין כל תקופת עבודתה.

 

 

 

 

 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים