חובת הפרשות לביטוח פנסיוני

ביטוח פנסיוני
 
הסכם קיבוצי כללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק

בתאריך 1.1.2008 נכנס לתוקפו ההסכם הקיבוצי הכללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק בין לשכת התאום של הארגונים הכלכלים וההסתדרות הכללית. מדובר בהסכם רב חשיבות שיחיל על כמיליון עובדים הסדר פנסיוני.

ההסכם יחול רק על אותם עובדים שאין להם הסדר פנסיוני מיטיב מכוח הסכם קיבוצי כללי, הסכם קיבוצי מיוחד, הסכם אישי או צו הרחבה או פנסיה תקציבית. כלומר: עובד שחל עליו הסדר פנסיוני מיטיב לא יינזק וההסדר הקיים ימשיך לחול עליו במתכונת הקיימת.

להלן נביא את עיקרי ההסכם כפי שפורסמו על ידי משרד התמ"ת:

 

תנאי הזכאות לפנסיה:

  • על כל עובד/ת החל מגיל 21 -לגבר ו-20 לאישה ועד לגיל פרישת חובה ע"פ החוק.
  • כל עובד שלא חל עליו הסכם מיטיב.
  • החל מ- 1.1.2009 כל עובד יהיה זכאי לביצוע הפרשות לפנסיה לכשישלים 6 חודשי עבודה.
  • כתקופת הערכות, כל עובד שב- 1.1.2008 יהיה מועסק 9 חדשים ומעלה.
  • עובד שהתחיל לעבוד במקום עבודה והינו בעל ביטוח פנסיוני יהיה זכאי להיות מבוטח מהיום הראשון, ביצוע ההפרשות יחל לאחר שלושה חודשי עבודה – רטרואקטיבית או בתום שנת המס המוקדם מביניהם.

 

רכיבי השכר אשר יחשבו לצורך ביטוח פנסיוני:

השכר המבוטח הינו השכר הקובע כפי הקבוע בחוק פיצויי פיטורים (התשכ"ג 1963), ויכלול את שכר הבסיס וכן את כל התוספות הקבועות להן זכאי העובד.

תקרת השכר המבוטח הינה השכר הממוצע במשק.

 

אופן בחירת ההסדר הפנסיוני:

  • העובד זכאי לבחור את קרן הפנסיה או את קופת הגמל לקצבה בה יבחר להיות מבוטח וזאת בתוך 60 יום ממועד תחילת עבודתו אצל המעסיק.
  • על העובד להודיע למעסיקו בכתב באיזו קרן פנסיה או קופת גמל לקצבה בחר לצורך ביטוחו.
  • עובד שלא הודיע למעסיקו בכתב בפרק הזמן הנקבע הנ"ל על הקופה בה בחר להיות מבוטח, יבטח אותו מעסיקו בקרן הפנסיה מקיפה חדשה.
  • העובד יהיה זכאי לבחור או לעבור לקופת גמל לקצבה אחרת ובלבד שתכלול כיסוי למקרי מוות ונכות.

 

השלמת פיצויי פיטורים:

מעסיק המפריש פיצויי פיטורים כפי שתואר בטבלה או בשיעורים גבוהים יותר יהיה רשאי לשלם השלמת פיצויי פיטורים עד ל 8.33% לקופת גמל לקצבה.

על המעסיק להודיע כי בחר לעשות כן בכתב לקופה עם העתק לעובד. במקרה זה כספי השלמת פיצוי הפיטורים יבואו במקום פיצויי פיטורים בהתאם לאמור בסעיף 14 לחוק פיצוי פיטורין התשכ"ג 1963.

הפרשות אלו לא ניתנות להחזרה למעביד למעט מקרה בו העובד ימשוך כספים מקופת הגמל על פי תקנון הקופה או במקרה אירוע מזכה (אירוע מזכה – מוות, נכות או פרישה בגיל 60 ומעלה או, אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין או, מכוח סעיפים 16 ו- 17 לחוק פיצויי פיטורין התשכ"ג 1963).

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים